een onduidelijke scheiding, de werkelijkheid is in strijd met de bestemming

Schending van de behoorlijkheidsnormen van goede informatieverstrekking en maatwerk. Klacht gegrond. Aanbeveling. Verzoeker en zijn vader voelen zich niet gehoord door de gemeente. Zij zouden graag zien dat de situatie van hun woningen in het bestemmingsplan wordt aangepast aan de werkelijkheid, namelijk twee wooneenheden. De gemeente publiceerde het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan buitengebied, maar niet het daarbij behorende amendement dat voor een achttal woningen in dezelfde situatie als verzoeker op basis van ingediende zienswijzen was vastgesteld: het toekennen van de bestemming twee-onder-??n-kap. De gemeente informeerde verzoeker niet over het amendement en de mogelijkheid om alsnog een verzoek om wijziging van het bestemmingsplan in te dienen, toen verzoeker in december 2012 aan de gemeente vroeg of de woonhuizen van hem en zijn vader in het nieuwe bestemmingsplan als twee afzonderlijke wooneenheden kunnen worden aangemerkt. Het geheel van feiten en omstandigheden wekt de indruk dat de gemeente niet echt luisterde naar verzoeker. Als gevolg daarvan deed de gemeente in eerste instantie onvoldoende intern onderzoek om verzoeker goed te kunnen informeren, namelijk over het bestaan van het amendement en de mogelijkheden die er nog wel zijn om de woonhuizen van hem en zijn vader planologisch te erkennen als een twee-onder-??n-kap-woning. Het rapport is op 2-6-2014 gerectificeerd en de klacht is ongegrond verklaard. Zie dossier 2014 040.
Lees hier het rapport