Is verzoeker met respect behandeld?

Verzoeker klaagt erover dat hij zich door de gemeente niet met respect behandeld voelt. Hij heeft een verhaal in vertrouwen aan zijn re-integratiecoach verteld en vindt dat dit niet doorverteld had mogen worden aan zijn consulent. De opmerking die de consulent vervolgens heeft gemaakt vindt verzoeker beledigend. Ook is verzoeker het niet eens met de verwijzing naar de Ambulant Forensische Psychiatrie Noord (AFPN). Hij heeft het idee dat deze verwijzing komt door de vertrouwelijke informatie die hij heeft verteld. De Ombudscommissie concludeert dat ze niet gaat over de beoordeling of de vertrouwelijke, doorvertelde informatie relevant is voor de trajectbegeleiding van verzoeker. Dit is ter beoordeling aan de re-integratiecoach en de consulent. Het is de Ombudscommissie echter niet gebleken dat de gemeente misbruik heeft gemaakt van de informatie en acht daarom het handelen van de gemeente behoorlijk. Met betrekking tot de gemaakte opmerking daarna door de consulent concludeert de Ombudscommissie dat de opmerking is geplaatst om verzoeker meer inzicht in zijn situatie te geven en daarom in het belang van verzoeker is gemaakt. Voor wat betreft de verwijzing naar het AFPN merkt de Ombudscommissie op dat dit traject is bedoeld voor re-integratie naar werk. De re-integratiecoach heeft goede ervaringen met de AFPN en daarom stelde hij ? in overleg met de consulent - aan verzoeker dit traject voor. Na de klacht van verzoeker meldde de gemeente hem af. De Ombudscommissie concludeert dat verzoeker kennelijk niet goed heeft begrepen waarom juist dit traject voor hem belangrijk kan zijn. De gemeente ging correct en adequaat te werk door zich in te spannen voor een mogelijk doeltreffend traject voor verzoeker. De Ombudscommissie komt dan ook tot het volgende oordeel. De gedragingen van de gemeente zijn ten aanzien van de behoorlijkheidnormen: - Correcte bejegening: behoorlijk. - Privacy: behoorlijk. De klacht is dan ook ongegrond.
Lees hier het rapport