Klacht wordt niet begrepen

behoorlijkheidsnorm: professionaliteit

 thema: klachtbehandeling

 klacht: gegrond

 Klager stelt het afvalbeleid van de gemeente aan de orde. OO doet geen onderzoek naar een mogelijkheid om af te wijken van het gemeentelijk beleid inzake de groencontainer. OO doet wel onderzoek naar de wijze van klachtbehandeling.

De gemeente is niet ingegaan op de essentie van de klacht, namelijk de met de wethouder besproken eventuele mogelijkheid voor een uitzondering op het afvalbeleid voor het recreatieterrein en de toezegging van de wethouder daarnaar te informeren. De gemeente geeft in haar reactie op de klacht slechts een korte uiteenzetting dat zij met de huidige inzamelstructuur voldoet aan de wettelijke inzamelplicht onder verwijzing naar een algemene brief inzake de afvalinzameling, gericht aan alle eigenaren van de recreatiewoningen. Klager geeft bij de OO aan dat de gemeente zijn klachtbrief niet begrijpt of niet wil begrijpen. De OO overweegt dat het voorstelbaar is dat klager zich niet gehoord voelt, omdat zijn brief kennelijk niet als klacht werd gezien, althans niet als zodanig werd behandeld. In zoverre is de klacht gegrond. De gemeente heeft niet voldaan aan de behoorlijkheidsnorm van professionaliteit. De OO doet de aanbeveling om in alle gevallen klachten conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht te behandelen.

 

Lees hier het rapport