afgesneden bosperceel

behoorlijkheidsnormen: luisteren naar de burger en onpartijdigheid

 thema: groenbeheer, lastig klaaggedrag

klacht ongegrond

De klacht gaat over het traject nà afhandeling van een klacht in 2014. De gemeente heeft naar aanleiding van de klacht samen met verzoeker geprobeerd een oplossing te vinden voor het feit dat het bosperceel door aanleg van een fietspad smaller is geworden. De uiteindelijke oplossing is dat de gemeente het perceel bosgrond verkocht aan verzoeker.

Verzoeker stelt zich niet gehoord te voelen door de gemeente tijdens dit traject en te worden tegengewerkt. Vanuit deze beleving heeft verzoeker geen vertrouwen meer in de gemeente. Verzoeker uit zijn gevoel en beleving met het stellen dat de gemeente niet onafhankelijk en onpartijdig is geweest bij de klachtbehandeling en dat de klachtafhandelingsbrief vol leugens staat.

De ombudscommissie is van oordeel dat de betrokken medewerkers van de gemeente goed hebben geluisterd naar de wensen van verzoeker bij het vinden van een oplossing voor het bosperceel. De gemeente heeft er alles aan gedaan wat redelijkerwijs van een gemeente mag worden verwacht om aan de wensen van verzoeker tegemoet te komen. De gemeente handelde onpartijdig bij het vinden van een oplossing die past bij de specifieke omstandigheden van verzoeker.

 

Lees hier het rapport