een gemiste kans om te de-escaleren

Schending van de behoorlljkheidsnormen van goede informatieverstrekking en luisteren naar de burger. De klacht is gegrond. Aanbeveling voor klachtherkenning. Verzoekster voelt zich niet serieus genomen door de gemeente wat betreft de impact die de locatie van de laad- en losplaats van de nieuwe supermarkt op omwonenden heeft. Door niet voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden te zijn ge?nformeerd over de locatie voelde verzoekster zich overvallen, wat heeft geleid tot procedures en klachten over de gang van zaken. Verzoekster gaf in de aanvulling op haar bezwaarschrift expliciet aan dat het haar bevreemdt dat er in de publicatie van de aanvraag de wijziging van de laad- en losplaats niet is opgenomen. Deze uiting had, zeker na het gesprek met de behandelend medewerkster waarin verzoekster haar onvrede nog meer verduidelijkte, opgepakt kunnen worden als klacht over onvolledige informatieverstrekking bij de publicatie van de aanvraag en de vergunning. Het is in het geval van verzoekster niet correct om een dergelijke klacht af te doen met de formele opmerking dat de jurisprudentie er vanuit gaat dat bewoners zelf onderzoeken of er aanleiding is om bezwaar te maken tegen een bouwplan, ook al dekt de publicatie niet de volle lading. De voorzieningenrechter nam de onvrede van verzoekster mee in zijn overwegingen, in die zin dat hij aangaf dat hiervoor het volgen van een klachtenprocedure is aangewezen. Wat opvalt is dat de gemeente bij lezing van het vonnis van de rechter zich kennelijk niet realiseerde dat zij de onvrede van verzoekster over de gang van zaken, naast de bezwaarprocedure, als klacht kon oppakken. Het niet (h)erkennen van de klacht is een gemiste kans geweest om escalatie te voorkomen dan wel te beperken.
Lees hier het rapport