88-2008: Communicatie over bermen en sloten

Verzoeker klaagt over de onduidelijke communicatie over het onderhoud van bermen en sloten. Daarnaast klaagt verzoeker erover dat hij bij de behandeling van zijn klacht niet is gehoord door de gemeente. Na onderzoek concludeert de Ombudscommissie dat de gemeente, door zelf niet goed op de hoogte te zijn van wie nu het eigendom was van de grond in kwestie, verzoeker aanvankelijk geen adequate informatie kon verstrekken. Toen de gemeente uiteindelijk wel de goede informatie had, communiceerde zij niet goed met verzoeker, zodat verzoeker er nog steeds vanuit ging dat de gemeente de taak van het onderhoud van de grond in kwestie had uitbesteed aan het Recreatieschap. Daarmee schond de gemeente het vereiste van adequate informatieverstrekking. Daarnaast werd de klacht bij de gemeente intern niet goed opgepakt. De brief waarmee verzoekers klacht werd afgedaan wekt eerder de indruk van een afwijzing van een verzoek om schadevergoeding dan van een klachtbehandeling in de zin van de Awb. De Ombudscommissie heeft met instemming ervan kennis genomen dat de gemeente heeft verklaard dat er leerpunten zijn, waaraan de hoorzitting van de ombudscommissie heeft bijgedragen
Lees hier het rapport