Informatie over ontstoppen van het riool, bejegening

Bij de woning van verzoeker stroomt het riool over. Verzoeker regelt zelf dat de verstopping verholpen wordt. Verzoeker heeft hieraan voorafgaand geen contact opgenomen met de gemeente. De verstopping blijkt op gemeentegrond te zitten. De website van de gemeente meldt in oktober 2008 over verstopte riolering: Als de riolering verstopt is moet betrokkene eerst nagaan of dit op gemeentegrond is of op eigen grond. Is de verstopping op gemeentegrond, dan kan het centrale nummer van de gemeente worden gebeld en wordt de verstopping door de gemeente zonder kosten voor de burger opgelost. Deze regeling blijkt niet vermeld in de gemeentegids. Ten tijde van de klachtbehandeling bij de Oo stond hij ook niet meer op de website. Verzoeker vraagt de gemeente de door hem betaalde kosten te vergoeden. De gemeente weigert de kosten te vergoeden en verwijst daarbij naar het gemeentelijk beleid, zoals dat in de gemeentegids is aangegeven. Gesteld wordt dat verzoeker wel een keus had als hij volgens het gemeentelijk beleid had gehandeld. In de e-mailwisseling hierover wordt over en weer taal gebezigd die niet steeds correct is. Verzoeker vindt het ondoenlijk dat burgers bij een calamiteit als overstroming van het riool eerst het gemeentelijk beleid moeten raadplegen en dient over de gang van zaken een klacht in. De gemeente verklaart zijn klacht niet ontvankelijk, omdat deze betrekking heeft op de wijze waarop het gemeentelijk beleid qua rioolonderhoud is toegepast. Tevens wordt aangegeven dat men van mening is dat de medewerker van de gemeente zich qua houding en gedrag correct heeft gedragen en de regels op een juiste manier heeft toegepast. Oordeel: - klachtbehandeling: onzorgvuldig, erkend door de gemeente. - adequate informatieverstrekking: onzorgvuldig, erkend door de gemeente. - adequate organisatorische voorzieningen: ombudscommissie niet bevoegd. - correcte bejegening/beleefdheid: onzorgvuldig, erkend door de gemeente
Lees hier het rapport