afdingen op de grondprijs

behoorlijkheidsnorm: informatieverstrekking 

thema: bouwen 

klacht deels gegrond

Verzoekster vindt dat de gemeente haar heeft misleid ten aanzien van de koopprijs voor een bouwkavel door gebrek aan informatie over de berekening van de kavelprijs. Volgens verzoekster lijdt zij daardoor een nadeel van € 34.000. Verzoekster geeft aan dat de bedoeling van haar klacht is om de grondprijs naar beneden te krijgen.
De ombudscommissie concludeert dat de gemeente voorafgaand aan het aanbod om de bouwkavel te reserveren voor verzoekster, verzoekster een aantal keren informeerde over de kavelprijs en in een later stadium hoe de prijs voor de bouwkavel tot stand is gekomen. Daarmee voldeed de gemeente aan de behoorlijkheidsnorm van goede informatieverstrekking.
Wat betreft de stukken met verschillende data behorende bij het collegebesluit overweegt de ombudscommissie dat van een burger niet mag worden verwacht dat hij/zij weet hoe de gemeente intern te werk gaat en concludeert dat het in het algemeen beter zou zijn als de gemeente bij toezending van een collegebesluit met onderliggende interne stukken aan een burger informatie zou geven waarom er diverse aanmaakdata zijn. In zoverre voldeed de gemeente niet aan de behoorlijkheidsnorm van goede informatieverstrekking.

Lees hier het rapport