Opvragen persoonlijke gegevens middels suwinet. Verzoekster verwijt de gemeente schending van haar privacy.

Verzoekster had in 2008 woonruimte verhuurd aan een persoon. In het kader van de afhandeling van een financieel onderzoek naar de persoon (het betreft de vaststelling van een aflossingsbedrag), kwam de gemeente er achter dat deze persoon zorgtoeslag had ontvangen voor een bedrag dat hoger was dan voor een alleenstaande, waadoor het vermoeden ontstond dat de persoon mogelijk zou samenwonen (toeslagpartners). Uit suwinet bleek vervolgens dat op hetzelfde adres verzoekster stond ingeschreven. Daarop werden ook de gegevens (o.a. over het arbeidsverleden- en verhoudingen) van verzoekster opgevraagd in suwinet. De gemeente stelde dat dit nodig was in het kader van de vaststelling van de hoogte van de aflossing ten aanzien van de betrokken persoon. Nadat deze persoon een bezwaarschrift had ingediend tegen die vaststelling werd hem, in het kader van de bezwaarprocedure, het hele dossier gestuurd, inclusief de gegevens van verzoekster. Verzoekster verzette zich ook tegen die doorsturing van haar gegevens. De Ombudscommissie stelt vast dat de relatie die verzoekster in de kwestie tot de gemeente had, die van een derde was. Suwinet is een netwerk ?waarin professionals gegevens over klanten met elkaar delen?. Verzoekster is geen klant van de gemeente, wat impliceert dat met gegevens over haar niet op dezelfde manier als met die van klanten mag worden omgegaan. De gemeente stelde dat zij op basis van de Wet werk en bijstand (Wwb) was gerechtigd de gegevens op te vragen. De Ombudscommissie constateert echter dat in de Wwb niet (indirect) de bevoegdheid wordt verleend om (middels suwinet) specifieke gegevens over een vermeende partner op te vragen in het geval de gemeente in het kader van de Wwb een vordering heeft op een bepaalde persoon. Verder omschrijft de Wet bescherming persoonsgegevens de eisen waaraan voldaan moet zijn wil een organisatie persoonsgegevens mogen verzamelen en verwerken. Daaruit volgt dat met gewenste gegevens over derden uiterst zorgvuldig moet worden omgegaan. In onderhavig kwestie betekent dat dat in beginsel in suwinet geen gegevens over verzoekster mochten worden opgevraagd. Dit geldt temeer nu de Ombudscommissie heeft geconstateerd dat de gemeente heeft nagelaten om andere wegen te bewandelen om de gewenste gegevens te verkrijgen. In het kader van de bezwaarprocedure hadden de gegevens niet mogen worden doorgestuurd, nu deze onterecht zijn verkregen. In zijn algemeenheid wijst de Ombudscommissie erop dat de gemeente alert dient te zijn als het desbetreffende dossier dat, in het kader van de bezwaarprocedure, naar partijen wordt gestuurd informatie over derden bevat. Dit betekent dat voordat een dossier in de bezwaarprocedure wordt verspreid er een screening moet plaatsvinden op rechtmatigheid en relevantie van de gegevens van en over derden. Oordeel: De Ombudscommissie spreekt als haar oordeel uit dat de gemeente niet zorgvuldig heeft gehandeld waar het betreft het opvragen, gebruiken en doorsturen van de gegevens van verzoekster en daarmee haar privacy heeft geschonden.
Lees hier het rapport