agressief gedrag reden voor escalerende communicatie: geen reden voor het aanbieden van excuses.

De klacht over de bejegening is gegrond. De klacht over de interne klachtbehandeling is ongegrond. Verzoeker klaagt over onfatsoenlijke bejegening door dienstdoend forensisch arts en wil graag persoonlijke excuses. De forensisch arts zou hem in een telefoongesprek hebben verweten dat hij zich zeven jaar niet om zijn broer had bekommerd en dat hij had moeten ingrijpen. Verzoeker had al jarenlang geen contact meer met zijn broer en wilde absoluut geen bemoeienis met zijn broer. De ombudscommissie merkt op dat de periode, waarin zich de omstandigheden afspeelden die aanleiding vormden voor de klacht op het moment van het onderzoek van de ombudscommissie meer dan een jaar geleden zijn. Hoe de communicatie tussen de forensisch arts en verzoeker precies is verlopen valt niet te achterhalen vanwege de tegenstrijdige verklaringen. Wel mag worden geconcludeerd dat de communicatie over en weer niet getuigt van respect. Van een medewerker van een bestuursorgaan mag echter worden verwacht dat hij/zij zich niet laat be?nvloeden door emotioneel en/of agressief gedrag van een burger en correct blijft in zijn/haar bejegening. De forensisch arts liet zich wel be?nvloeden en raakte ge?rriteerd. Daarmee is de gedraging van de forensisch arts ten aanzien van de behoorlijkheidsnorm van fatsoenlijke bejegening niet zorgvuldig. Er is evenwel geen grond tot het aanbieden van excuses. Gelet op de houding van verzoeker is het begrijpelijk dat de GGD het bij de interne klachtbehandeling niet opportuun achtte een gesprek te houden tussen verzoeker en de forensisch arts. De-escalatie behoorde niet meer tot de mogelijkheden. De klachtbehandeling door de GGD is behoorlijk.
Lees hier het rapport