hulpvraag om een regisseur niet voortvarend opgepakt

Thema: jeugdzorg

Behoorlijkheidsnormen: luisteren naar de burger, voortvarendheid

Klacht gegrond. Aanbeveling.

Verzoekster klaagt erover dat bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geen plan van aanpak lag voor een multiproblem gezin. Zij meldde zich namelijk met de hulpvraag om een regievoerder. Door eigen inspanning van verzoekster paste de gemeente uiteindelijk na ruim een jaar maatwerk toe, een externe regievoerder. Verzoekster vindt dat de gemeente bij de klachtafhandeling niet naar de feiten heeft gekeken door te schrijven dat er verschil van inzicht bestaat over wat verzoekster van de gemeente mag verwachten en wat vanuit de gemeente aan hulp kan worden geboden. Verzoekster mist bij de klachtafhandeling het leereffect van haar klacht.

De OO constateert dat bij verzoekster sprake is van een complexe gezinssituatie. Er zijn veel verschillende (hulpverlenende) instanties in beeld.

De OO heeft de indruk gekregen dat de gemeente bij eerste aanmelding (CJG) aan de poort onvoldoende onderzoek deed naar een adequate invulling van de regierol. Ook daarna waren er steeds meer signalen dat het voor verzoekster teveel werd om op eigen kracht alles te regelen en er geen goede match was met de hulp vanuit het CJG. Voorstelbaar is dat verzoekster het gevoel kreeg dat de gemeente niet haar haar luisterde. De OO heeft de indruk dat de signalen van verzoekster niet adequaat en voortvarend binnen de gemeentelijke organisatie werden gecommuniceerd. De OO vindt dat het op de weg van de gemeente ligt om zo laagdrempelig en voortvarend mogelijk te zoeken naar oplossingen en uit zichzelf maatwerk te bieden in die gevallen die nu eenmaal qua problematiek niet passen binnen de gemeentelijke kaders.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdhulp. Over de gang van zaken bij de uitvoering daarvan is onder meer onderzoek gedaan door de Kinderombudsman en het Nederlands Jeugdinstituut. Zij merken op dat het van belang is dat gemeenten, organisaties en professionals zich realiseren dat ze binnen de jeugdzorg al werkende moeten leren. Klachtbehandeling kan hiertoe bijdragen. Klachten van burgers bieden informatie over hoe de organisatie functioneert: hoe is het handelen bij de burger overgekomen; waarom is dit zo overgekomen; hoe kan dat in de toekomst misschien beter worden aangepakt.

De OO doet de gemeente de aanbeveling om, in het licht van dit rapport, nog eens te reflecteren op deze zaak en te bekijken welke lessen zij daaruit nog zou kunnen leren voor de toekomst.

 

 

Lees hier het rapport