bejegening door de bijstandsconsulent van verzoeker

Aan de orde is de bejegening door de bijstandsconsulent van verzoeker. Verzoeker vindt verder de klachtbehandeling partijdig.Het is de Oo duidelijk dat verzoeker ervaart dat hij niet correct is bejegend. De visie van de gemeente hierover is een andere. Wel geeft de gemeente aan het te betreuren dat verzoeker deze beleving heeft. In een dergelijk geval is er voor de Oo geen definitief oordeel mogelijk: het is ?ja? tegen ?nee?. Wel kan worden vastgesteld dat in de bezwarenprocedure verzoekers bezwaren gegrond bleken. Het moet kennelijk achteraf aan een onjuiste inschatting van de behandelend ambtenaar worden toegeschreven dat de aanvraag van verzoeker niet lukte. Dat het dus al met al lang duurt voordat een uitkering is geregeld zal de nodige irritatie opwekken bij burgers. Dat neemt echter niet weg dat over de feitelijke bejegening weinig valt te zeggen. Verder betreffen de klachten van verzoeker de behandeling van zijn klachten door de leidinggevende van mevrouw B. Hij zou zijn medewerkster de hand boven het hoofd houden. De gemeente geeft hierover aan: ?Wat betreft de klachtbehandeling is er geen sprake van dat een leidinggevende per se een medewerker de hand boven het hoofd houdt; een leidinggevende heeft ook als taak medewerkers op fouten te wijzen. Als zaken niet goed gaan, moet hij er op letten dat het verbetert. Het is dus niet zo dat de gemeente niets met klachten doet; alleen kan men hier weinig mee nu de opvattingen over wat er gebeurde tegenover elkaar staan. ? De Oo onderschrijft een en ander en voegt hier nog aan toe dat het juist in het belang van de gemeente en haar burgers is iets te doen met klachten. Er dient steeds aandacht te zijn voor een correcte dienstverlening en waar dat mis loopt is niet de doofpot aan de orde, maar een open en transparante houding om het in het vervolg beter te doen. Oordeel Wat betreft de klacht over bejegening is geen oordeel mogelijk. De klacht over partijdigheid is ongegrond. De onderzochte gedragingen van de gemeente zijn op dit punt behoorlijk.
Lees hier het rapport