Maximaal digitaal...

Verzoeker klaagt er over dat haar vader een aanvraag om een tegemoetkoming Koopkracht, niet schriftelijk kan aanvragen, maar alleen digitaal. Ze wil de DigiD van haar vader niet uit handen geven en vreest voor fraude. Nadat ze de aanvraag uiteindelijk digitaal heeft ingediend, klaagt ze er over dat er bij de hulp door de vrijwilligers van Almelo Doet Mee weinig privacy was. De vraag voor de ombudscommissie is mede of de door verzoeker aangevoerde omstandigheden vragen om maatwerk of dat de door de gemeente geboden mogelijkheden afdoende zijn. De ombudscommissie is van oordeel dat de gemeente met onder meer de mogelijkheid van hulp door vrijwilligers en medewerkers, de beveiligde computers waar gebruik van kan worden gemaakt en het bespreekbaar zijn van gevallen waarin het aantoonbaar onmogelijk is digitaal aan te vragen, heeft laten zien maatwerk toe te passen daar waar het nodig is en verklaart de klacht ongegrond. Wel merkt de ombudscommissie op dat goed is als de gemeente de vrijwilligers er nogmaals op attendeert dat de betrokkene zelf (of een "vertrouweling" van betrokkene) desgewenst de codes moet kunnen invoeren.

Lees hier het rapport