Houdt de gemeente met de belangen van verzoeker rekening bij uitbreidingsplannen? Wonen de overburen illegaal?

Verzoekers worden er voor de tweede keer in hun bestaan mee geconfronteerd dat de gemeente wil uitbreiden, wat gevolgen heeft voor hun agrarisch bedrijf. Het agrarisch bedrijf aan de overkant van de weg is inmiddels in gebruik als een gewone ?burgerwoning?, wat gevolgen heeft voor de mogelijkheden van verzoekers. Verzoekers vinden dat zij door de gemeente worden ?gepest? : er vinden overdadig veel controles van hun bedrijf plaats. De gemeente komt iedere keer dat buren klagen in actie, men wil het bedrijf weghebben, maar daar niet voor betalen. Als verzoekers om handhaving vragen, gebeurt er niets ook al krijgen zij bij de rechter gelijk. Hun kinderen worden door buurtbewoners bedreigd. Als het gaat om gemeentelijke plannen voor uitbreiding van de stad met nieuwbouw, moeten alle belangen die daarbij meespelen zorgvuldig te worden gewogen. Om na te gaan of dat is gebeurd zijn er juridische mogelijkheden in de sfeer van bezwaar en beroep. Verzoekers hebben hiervan gebruik gemaakt. De Oo is niet bevoegd over deze kwesties een oordeel te geven. Uiteindelijk zal het wellicht neerkomen op een financi?le regeling. Het is jammer dat verzoekers hierin niet al een aantal jaren terug met de afdeling Grondzaken tot overeenstemming zijn gekomen. Nu dit echter meer dan een jaar geleden speelde, kan de Oo daarover niet alsnog een oordeel geven. Als het gaat om de bewoning tegenover het perceel van verzoekers stelt de Oo vast dat, nu er een onherroepelijk besluit is ontheffing te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan, er niet langer gesproken kan worden van illegale bewoning. Verzoekers geven aan dat wat hen betreft het voornaamste nu is dat er een uitermate vijandige houding wordt ervaren van de overburen. Dat gaat zelfs zo ver dat zij en hun kinderen zich niet meer veilig voelen. Bij de hoorzitting van de Oo is hiervoor aandacht gevraagd. De Oo kan niet anders dan constateren dat , voor zover er sprake is van strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld bedreiging, verzoekers zich moeten wenden tot de politie. De gemeente, c.q. de burgemeester gaat niet over het strafrecht. Verder stelt de Oo stelt vast dat de gemeente bij klachten of verzoeken tot handhaving, verplicht is na te gaan wat de feiten zijn en vervolgens, bij zaken waarover de gemeente bevoegd is en die niet in orde zijn, verplicht is handhavend op te treden. Het feit dat er misschien veel wordt opgemerkt door buren en dat dit voor verzoekers vervelend is, ontslaat de gemeente niet van deze verplichtingen. De gemeente heeft in dit verband aangegeven zo veel mogelijk zaken samen te voegen. De Oo acht dit een juiste strategie. Oordeel Wat betreft handelingen van buren/ politie/ afdeling Grondzaken en als het gaat om handhaving van bestemmingsplannen, vaststellen van uitbreidingsplannen: de Oo is niet bevoegd. Wat betreft de wijze van handhaving door de gemeente: behoorlijk.
Lees hier het rapport