Voortslepende last onder dwangsom

Thema: Handhaving

Behoorlijkheidsnorm: n.v.t.

De klacht van verzoeker is ontstaan met een dwangsombesluit uit 2014. In de jaren daarna is diverse keren contact geweest tussen verzoeker en de gemeente. In de klachtafhandelingsbrief van de gemeente van 25 augustus 2015, wordt uitgebreid ingegaan op de kwestie. De ombudscommissie overweegt, dat er op grond van artikel 9:24 van de Algemene wet bestuursrecht geen verplichting is een klacht te onderzoeken als de klacht later dan een jaar is ingediend, nadat de interne klachtbehandeling is beëindigd. De grieven zijn ontstaan in 2004, met het nemen van de dwangsombeschikking en hierop volgend de inning daarvan. Gelet op het feit dat er op diverse momenten aandacht is geweest voor de grieven van verzoeker en gelet op de termijn, heeft de ombudscommissie besloten de klacht niet verder te onderzoeken.

 

 

 

 

 

Lees hier het rapport