mosterd na de maaltijd

Verzoekers onvrede gaat er met name over dat de gemeente hem en overige omwonenden niet tijdig informeerde over de aanvraag voor een ontheffing voor geluid, zoals in het onderhavige geval. Verzoeker en omwonenden kwamen er pas achter dat ontheffing was verleend toen de feesten al plaats vonden. Het geven van informatie over het verlenen van ontheffingen zoals in het onderhavige geval is niet wettelijk verplicht. De late publicatie van de verleende ontheffing is dan ook niet onrechtmatig. Wel kan, afhankelijk van de plaatselijke situatie, het niet tijdig informeren over de aanvraag en het voornemen ontheffing te verlenen niet behoorlijk zijn. Naar aanleiding van de bezwaarprocedure en de klacht gaf de gemeente aan dat de onderhavige kwestie een leerpunt is voor de toekomst. De gemeente neemt maatregelen: de huidige aanvraagtermijn van tien weken wordt verlengd, zodat de vergunningverlening tijdig wordt gepubliceerd en de inbreng van omwonenden bij de besluitvorming kan worden betrokken. De klacht is gegrond. De gemeente schond de norm van adequate en actieve informatieverstrekking. De ombudscommissie neemt er met instemming kennis van dat de gemeente de kwestie als leermoment voor de toekomst heeft aangegrepen en maatregelen neemt.
Lees hier het rapport