Sociaal-rechercheurs zien brief niet als klacht

behoorlijkheidsnorm: fair play

 thema: klachtbehandeling

 klacht: ongegrond

 Verzoekster diende een klacht in bij de Overijsselse Ombudsman over gedragingen van sociaal rechercheurs in 2013 in de verwachting dat er misschien nog op een andere manier naar het besluit van de gemeente zou worden gekeken.

In beginsel kan de ombudscommissie een gedraging jegens een bestuursorgaan, die meer dan een jaar geleden is, behandelen in het geval die gedraging samenhangt met de bezwaar- en beroepsprocedure en in die procedure een uitspraak is gedaan, waartegen geen beroep meer openstaat. De termijn voor het indienen van de klacht eindigt dan een jaar nadat de uitspraak door de rechter is gedaan.

De OO concludeert dat de sociaal rechercheurs de brief van klaagster over de gang van zaken tijdens het verhoor in 2013 niet als klacht hebben (h)erkend. Kennelijk is de brief in zijn geheel gevoegd bij het dossier. Het niet (h)erkennen van de klacht was niet correct. Daarmee schond de gemeente de behoorlijkheidsnorm van ‘fair play’.

Daar staat tegenover dat klaagster tijdens de hoorzitting van de Adviescommissie bezwaarschriften in 2017 wel de gelegenheid kreeg om haar onvrede over de gang van zaken bij het verhoor door de sociaal rechercheurs te benoemen. De OO concludeert dat klachtbehandeling voorafgaande aan de besluitvorming niet tot een andere visie op de zaak zou hebben geleid.

 

 

Lees hier het rapport