Onheuse bejegening en uitschrijven uit GBA zoner medeweten betrokkene

De klacht betreft onheuse bejegening door een medewerker van Budget Alert. Verder gaat het om het uitschrijven uit het GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) zonder medeweten van betrokkene en de trage gang van zaken als het gaat om inschrijven op een briefadres. Ook stelt verzoeker de gang van zaken rond de klachtafhandeling aan de orde. Budget Alert De Oo stelt vast dat in ieder geval in de beleving van verzoeker het contact bij Budget Alert niet goed is verlopen. De Gemeente onderkent de gevoelens van verzoeker en heeft excuses aangeboden voor zover zaken als grof of buitensporig zijn overgekomen. De gemeente beschouwt de klacht daarmee als afgedaan en meldt dat over een en ander met de medewerkster zal worden gesproken om hier waar mogelijk van te leren. De Oo acht deze reactie juist en voldoende en kan dan ook niet meegaan in de wens van verzoeker dat er richting de medewerkster van Budget Alert nog verdere acties moeten worden ondernomen. GBA De Oo kan zich voorstellen dat de gang van zaken rond het inschrijven op een briefadres bij verzoeker geleid heeft tot een gevoel van ?het sturen van het kastje naar de muur?. Er moet echter worden geconstateerd dat verzoeker hierin zelf ook een grote rol heeft gespeeld. Uit het geheel blijkt de Oo dat de gemeente steeds heeft geprobeerd aan verzoeker uit te leggen hoe een en ander moest worden aangepakt. De Oo constateert met de gemeente dat het niet correct is geweest dat de klachtafhandelingsbrief is verzonden naar de K.weg. De gemeente heeft hiervoor bij de hoorzitting van de Oo excuses aangeboden en aangegeven dat dit een leermoment is geweest. Voortaan zal eerst controle plaatsvinden voordat een dergelijke brief uitgaat. De Oo acht hiermee de niet correcte handelwijze voldoende gecorrigeerd. De gemeente geeft aan dat wat betreft de afhandeling van de klacht van verzoeker er telefonisch contact is geweest en er over de klacht is gesproken. Voor gemeente was de klacht hiermee afgedaan. Afgesproken was dat er nadere informatie gemaild zou worden over het huren van een woning in Hengelo en over de eisen die aan een briefadres worden gesteld. Dat is gebeurd. De Oo is van mening dat een schriftelijke bevestiging van het ?afgehandeld zijn van de klacht? op zijn plaats is, zodat voor alle betrokkenen de stand van zaken duidelijk is vastgelegd. Oordeel Respectvol: niet geheel zorgvuldig, maar gecorrigeerd voor wat betreft Budget Alert. Voor wat betreft GBA acht de Oo het gedrag van de gemeente voldoende respectvol en dus behoorlijk. Betrokken en oplossingsgericht: naar het oordeel van de Oo heeft de gemeente zorgvuldig gehandeld. Voor wat betreft de verzending van brieven naar de K.weg is de Oo van oordeel dat dit niet zorgvuldig is, wat is gecorrigeerd door de excuses van de gemeente bij de hoorzitting van de Oo. In het kader van de klachtbehandeling is niet geheel zorgvuldig gehandeld; ook bij het oplossen van een klacht is het aan de orde dit schriftelijk te bevestigen. Daarmee is de klacht voor wat betreft de klachtbehandeling gegrond en voor het overige ongegrond.
Lees hier het rapport