burgemeester gaat te ver bij ge√ęscaleerde burenruzie

Verzoekster klaagt erover dat de burgemeester publiekelijk mededelingen deed over een privaatrechtelijke procedure van verzoekster. Verzoekster vindt dat de burgemeester daarmee haar belangen en privacy schond, terwijl de bestaande gespannen situatie onder de omwonenden nog meer is geëscaleerd. Verzoekster vindt het niet correct dat de gemeente haar klacht erkent, maar geen excuses aanbiedt. De klacht is gegrond. De ombudscommissie is van oordeel: I. De gedraging van de burgemeester is niet zorgvuldig. Een bestuursorgaan mag in beginsel bij zijn publieke informatieverstrekking geen aangelegenheden gebruiken die spelen tussen burgers onderling. Door het noemen van het feit dat er privaatrechtelijke procedures spelen in de context van vragen uit het publiek over het gebruiken van vergunningen, schond de burgemeester de norm van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. II. De gedraging van het college is niet zorgvuldig. Het college stelde zich niet oplossingsgericht op bij de behandeling van de klacht door niet te onderkennen dat een gesprek met de burgemeester voor verzoekster beter zou zijn geweest. De ombudscommissie geeft, gelet op de betrokkenheid van het college bij de al jaren spelende kwestie, de gevoelige situatie en de ontstane commotie, het college in overweging om te proberen - mogelijk met behulp van een deskundig gespreksleider en/of buurtbemiddeling -  tussen verzoekster en overig betrokkenen de lucht te klaren. Het college reageerde positief op het oordeel. Het college bood verzoekster excuses aan. Verder gaf het college aan dat zowel zij als de provincie in het verleden al pogingen deden om de lucht te klaren onder de bewoners, evenwel zonder resultaat. Het college ziet pas mogelijkheden als verzoekster en haar buren samen bereid zijn tot het aangaan van mediation.

Lees hier het rapport