Hoe lang gaat een parkeerontheffing mee?

Het verzoek betreft de wijze waarop de gemeente is omgegaan met de ontheffing die verzoeker in het verleden had voor het autovrije gebied van de binnenstad. Verzoeker kon daarmee zijn in de binnenstad wonende en slecht ter been zijnde moeder halen en brengen. Hij zou nader geinformeerd worden over veranderingen rond het parkeergebeuren. Zonder dat daarover bericht is ontvangen, blijkt echter de ontheffing niet langer geldig, waardoor verzoeker een geldelijke sanctie opgelegd krijgt. Klachten hierover worden naar zijn mening niet naar tevredenheid opgelost. Verzoeker geeft aan dat zijn moeder inmiddels weliswaar woont in een verzorgingshuis, maar dat er in feite niets is veranderd omdat zij nog steeds eigenaresse is van het pand in de binnenstad en zij daar graag bezoekjes brengt nu ze in het verzorgingshuis slecht kan aarden. In februari 2011 is alsnog een aanvraag ontheffing ingediend. De gemeente doet er dan 4 maanden over om een besluit te nemen. Er volgt een ontheffing waar verzoeker zegt niets aan te hebben. Er is te laat gereageerd op klachten en verder is er in de klachtafhandelingsbrief niet gereageerd op zaken als de niet correcte bejegening door een medewerker. Voor de ontheffing komt er een aanslag leges. Deze is niet betaald omdat de ontheffing weer is ingeleverd nu deze voor verzoeker geen nut heeft. Verzoeker vindt dat hij dan ook niet verplicht is leges te betalen. Uiteindelijk is wel betaald om verder gedoe te voorkomen nu het om ? 26,- ging. Maar dit geld zou volgens verzoeker teruggestort moeten worden. Vanuit de afdeling Stadstoezicht is zeker niet gecommuniceerd naar de Publieksbalie dat er wat betreft de regeling ontheffingen zodanige wijzigingen zouden komen dat tot nader order de oude ontheffingen geldig blijven. Ontheffingen gelden voor een jaar; de einddatum is er op aangegeven; daarna moet een verlenging worden aangevraagd. Wat er verandert in de binnenstad is dat er paaltjes geplaatst gaan worden. Voor het al dan niet verlenen van ontheffing heeft dat geen gevolgen; alleen de bereikbaarheid wordt anders. De ontheffing die er was, is gegeven om de moeder van klager op te halen/ weg te brengen bij de woning aan de Brinkstraat. Hierbij is een uitzondering gemaakt op de geldende regels. Deze ontheffing was in februari 2011 al lang niet meer geldig. Ten tijde van de bekeuring stond de auto in een andere straat; het parkeren had niets te maken met het halen en brengen van moeder, die overigens al geruime tijd elders woonde. Wat er in het telefoongesprek verkeerd ging, is dat verzoeker er van uit ging dat de bekeuring zou worden ingetrokken, zoals een aantal jaren eerder was gebeurd. Hier was er echter een andere situatie.Verder was het bij de gemeente niet bekend dat na de verhuizing de ontheffing nog steeds nodig was. Dit is met het besluit van 1 juni 2011 hersteld. Er is nu wel een andere ontheffing omdat er geen noodzaak meer is dat de moeder 24 uur per dag bereikt moet kunnen worden. Het is nu voldoende dat zij gedurende bepaalde uren het pand kan bereiken. Dat er daarom een ander soort ontheffing zou komen is niet gemeld aan verzoeker. De gemeente erkent dat de klachtafhandeling beter had gekund. Als er een gesprek zou zijn gekomen van alle betrokkenen met de klachtenco?rdinator had veel duidelijk kunnen worden over de diverse verwachtingen over en weer en had wellicht de kwestie met de niet gewenste ontheffing en het daarvoor betalen van leges voorkomen kunnen worden. Naar de toekomst toe worden hier lessen uit getrokken. Oordeel: Actieve en adequate informatieverstrekking: -geen oordeel op het punt van informatie van de Publieksbalie. -niet zorgvuldig als het gaat om het alsnog verlenen van ontheffing in 2011. Correcte bejegening -behoorlijk; wel heeft de besluitvorming op zich laten wachten. Klachtbehandeling -niet zorgvuldig, erkend door de gemeente.
Lees hier het rapport