Lange duur van planprocedures frustreert initiatief voor zorgvoorziening

Verzoeker is in maart 2006 teruggekeerd in haar ouderlijk huis in het buitengebied van de gemeente. Sinds 2004 heeft zij plannen een woonzorgvoorziening voor ouderen te starten. Het huis is daarvoor in principe geschikt, maar moet worden gerenoveerd. Verder ligt er een agrarische en woonbestemming op het perceel. De gemeente wordt in 2006 benaderd in verband met het toestaan van bedrijfsmatig gebruik als woonzorgvoorziening. Bij de gemeente loopt een procedure herziening bestemmingsplan Buitengebied en Visie Stuwwal Oldenzaal. De plannen van verzoeker blijken hiervan afhankelijk. Plannen zijn omstreden en procedures duren lang in verband met het cre?ren van draagvlak. Op 8 december 2008 stuurt verzoeker een brief aan de burgemeester. Zij stelt aan de orde dat er nauwelijks voortgang is als het gaat om ontwikkelingen op de stuwwal. Ze verzoekt toestemming om haar project te kunnen uitvoeren, waarbij de verwachting wordt uitgesproken dat de gemeente zorgvuldig met haar belangen omgaat. Er volgt geen reactie van de zijde van de gemeente. Vervolgens dient verzoeker een klacht in. Er wordt niet voortvarend gehandeld bij de klachtafhandeling, van het horen van betrokkene is niet gebleken en als er dan uiteindelijk een gesprek komt, wordt hieraan geen (schriftelijk) vervolg gegeven. Oordeel: - voortvarendheid ten aanzien van de voortgang bestemmingsplanprocedures: behoorlijk - actieve en adequate informatieverstrekking: niet behoorlijk als het gaat om de informatie over de duur van de planprocedures en het niet beantwoorden van de brief van december 2008. - klachtbehandeling: niet behoorlijk, erkend door de gemeente.
Lees hier het rapport