planning en inspraak

In deze kwestie gaat het met name om inspraak van omwonenden bij een groenplan en informatieverstrekking over de uitvoering van het werk. De gemeente was vanaf 23 april 2010 in gesprek met omwonenden. Deze gesprekken leidden ten dele tot genoegdoening van omwonenden. Verzoeker vindt echter dat de gemeente voorafgaand aan het maken van de plannen contact met de bewoners had moeten opnemen, zodat mogelijk de planning anders was verlopen. De gemeente geeft aan dat zij de klacht beschouwt als een leermoment: in de toekomst zal de gemeente bij soortgelijke situaties meer rekening gaan houden met de voorkeur van de bewoners, in die zin dat als 75% van de bewoners in een straal van 100 meter iets wil of niet wil, dit van doorslaggevende betekenis zal zijn met betrekking tot de inrichting van het groen, waarbij een aantal randvoorwaarden in acht moeten worden genomen. De ombudscommissie begrijpt dit aldus dat de gemeente in de voorfase van een plan voor groeninrichting bewoners bij dat plan zal betrekken, zodat het plan ? met de in acht te nemen randvoorwaarden ? in gezamenlijk overleg vorm krijgt. De klacht is gegrond. De gedraging van de gemeente was niet zorgvuldig wat betreft de inspraak. De ombudscommissie neemt er met instemming kennis van dat de gemeente lering trok uit de klacht.
Lees hier het rapport