Extra service van de raad?

behoorlijkheidsnorm: goede voorbereiding

thema: klachtbehandeling

 klacht deels gegrond

 Het merendeel van de vragen van verzoeker hangt samen met het politieke besluitvormingsproces. Verzoeker heeft aangegeven geen persoonlijk belang te hebben bij zijn klacht. Dit betekent dat de OO op grond van artikel 9:23, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geen aanleiding ziet om het onderzoek naar verweten onvoldoende informatieverstrekking bij de beantwoording van vragen voort te zetten, nu het belang van een onderzoek door de OO en het gewicht van de gedraging onvoldoende zijn gebleken.

De OO concludeert wat betreft de klachtbehandeling dat de raad op onjuiste grond de klacht ongegrond verklaarde. Ook was het niet zorgvuldig om het verslag van de hoorzitting niet eerst in concept naar verzoeker te sturen om hem de gelegenheid te geven daarop te reageren. Daarmee handelde de raad in strijd met de behoorlijkheidsnorm van goede voorbereiding. De OO gaat er vanuit dat aan de raad gerichte brieven ook door de raad beantwoord worden en dat de raad met het eventueel doorgeleiden van bepaalde brieven naar de fracties een stukje ‘extra service’ wil bieden. De OO betwijfelt overigens wel of dit de duidelijkheid voor de burger ten goede komt.

 

 

 

Lees hier het rapport