Forse verhoging uurtarief huishoudelijke hulp. Niet zorgvuldig handelen voor wat betreft de informatieverstrekking.

Verzoekster krijgt sinds 2001 huishoudelijke hulp via een thuiszorgorganisatie. De tarieven werden vastgesteld door de rijksoverheid. Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) op 1 januari 2007 is het deel verzorging Huishoudelijk overgegaan naar de gemeente. In 2007 gold een overgangsregeling. Het tarief voor huishoudelijke hulp bedroeg in dat jaar 12,20 euro per uur. In mei 2008 ontvangen verzoekers een beschikking van het Centraal Administratiekantoor (CAK) waarin het bedrag van de eigen bijdrage is vastgesteld op 19,65 per uur. Verzoekers vinden de verhoging van meer dan 60% niet acceptabel, temeer niet omdat zij van te voren er niet van op de hoogte zijn gesteld. De Ombudscommissie constateert dat de gemeente verzoekers een brief heeft gestuurd, gedateerd 13 december 2007, welke de mededeling bevat dat zij van het CAK een beschikking zullen ontvangen waarin het bedrag van de eigen bijdrage (periode vanaf 1 januari 2008) wordt vermeld. Deze beschikking is pas in mei 2008 door verzoekers ontvangen. De gemeente stelt dat zij niet over de inkomensgegevens beschikt van de cli?nten en zij deze niet kon voorlichten. Het enige wat zij het gekund was het schatten van de maximale eigen bijdrage. Bewust is de brief van 13 december 2007 niet uitgebreid met bijvoorbeeld een algemene berekeningstabel omdat de ervaring leert dat dit veel onrust kan veroorzaken. De Ombudscommissie heeft geconstateerd dat het CAK informatiebrochures uitgeeft waarin onder andere berekeningstabellen met betrekking tot de eigen bijdrage staan. De Ombudscommissie overweegt daartoe dat het weliswaar tot het beleid van de gemeente gerekend kan worden om zelf geen verdere informatie te verstrekken, maar dat het wel aan de gemeente was om te verwijzen naar de informatiebrochures van het CAK en de mogelijkheid om bij het CAK nadere informatie terzake in te kunnen winnen. De gemeente wordt geacht op de hoogte te zijn van deze brochures en de informatiemogelijkheden van het CAK, temeer daar andere gemeenten, zoals de Ombudscommissie heeft vernomen, die informatiebrochures van het CAK met de brief over de te verwachten beschikking van het CAK hebben meegestuurd.
Lees hier het rapport