Toezeggingen over een gemeentelijke bijdrage voor verhuiskosten.

De klachten betreffen het niet nakomen van toezeggingen door een medewerker/ consulent van de afdeling WIZ; het niet voortvarend afhandelen van de klacht hierover en het inwinnen van informatie door de burgemeester over de klachtafhandeling zonder daarbij verzoeker te horen. Rond zijn verhuizing voorziet verzoeker, die leeft van een minimum WAO-uitkering, nogal wat verhuiskosten. Hiervoor wendt hij zich tot de gemeente Oldenzaal. Hij spreekt daar mevrouw P. consulente bij de gemeente. Hij wil in aanmerking komen voor vergoeding van de eerste maand huur en overnamekosten, samen € 958,-. Volgens verzoeker zegt mevrouw P. toe dat deze kosten zullen worden betaald door de gemeente. De gemeente geeft aan dat mevrouw P. in ieder geval deze indruk heeft gewekt bij verzoeker. Er volgt een tweede gesprek, waarin blijkt dat de gemeente geen verhuiskosten vergoedt vanuit de bijzondere bijstand. Wel wordt de financiële problematiek van verzoeker onderkend en wordt nagegaan op welke punten er wel mogelijkheden zijn. Deze zijn er voor wat betreft langdurigheidstoeslag en bijdrage sociaal-maatschappelijke ondersteuning. Het bedrag dat hiermee is gemoeid ligt rond € 400,-. Verzoeker vindt dat de gemeente alsnog de toezegging moet nakomen. Klachten hierover worden niet tijdig afgehandeld. Oordeel: - Opgewekt vertrouwen: de handelwijze van mevrouw P. is onzorgvuldig. Er zijn excuses aangeboden voor het feit dat zij niet goed was geïnstrueerd. De Oo doet de aanbeveling uit coulance alsnog een tegemoetkoming in de kosten van verhuizing te verstrekken. - Voortvarendheid: niet behoorlijk gehandeld naar aanleiding van de klacht van juni 2009. Er zijn excuses aangeboden. - Zorgvuldigheid: het niet in behandeling nemen van de klacht van november 2009 acht de Oo niet behoorlijk.

Lees hier het rapport