Worden er nog bomen geplant?

Verzoeker geeft aan dat de gemeente afspraken over de herinrichting van de straat niet nakomt. De uitwerking van de plannen wijkt af van wat destijds is afgesproken. Verzoeker acht het logisch dat, als er op een buurtbijeenkomst over nieuwbouwplannen een voorstel komt voor het opnieuw inrichten van het groen en men het daarmee eens is, dat voorstel ook wordt uitgevoerd. De gemeente heeft hierover aangegeven dat de inrichting van het groen een plan van het ROC betreft. Daarnaast is op informatieavonden ook gesproken over herinrichting van de straat. De gemeente heeft er begrip voor dat degenen die op een dergelijk avond aanwezig zijn, niet precies het onderscheid maken tussen de diverse verantwoordelijkheden. Verder heeft de gemeente invloed via de kapvergunningen die verleend moeten worden. Daarbij wordt een herplantplicht opgelegd. Nadat verzoeker zich begin 2011 wendde tot de Oo zijn er gesprekken op gang gekomen over zijn klachten. Verzoeker geeft aan dat dit goed is verlopen. Toen er overeenstemming was over het eventueel nog plaatsen van 4 bomen, is er door de gemeente van uit gegaan dat de klachtaspecten waren opgelost. Een en ander is niet schriftelijk bevestigd. De kwestie is afgerond met de brief van de wethouder, dat vanwege de hoge kosten niet meegewerkt zou worden aan het alsnog planten van bomen. Oordeel: Betrouwbaarheid: behoorlijk. Wel vraagt de Oo aandacht voor een goede en duidelijke informatie over de status van plannen en wijzigingen die daarin later optreden. Klachtbehandeling: niet zorgvuldig, erkend door de gemeente.
Lees hier het rapport