Bezwaar of klacht als iemand niet in aanmerking komt als interne sollicitant?

Verzoeker vindt het niet juist dat hij door de gemeente niet als interne kandidaat is beschouwd bij vacatures voor parkeercontroleur. Hij werkt via Fitis feitelijk bij de gemeente. Verzoeker heeft bezwaar ingediend. Dit bezwaar is niet ontvankelijk verklaard. Hij ging er dan ook van uit dat hij nergens terecht kon en alleen nog een klacht kon indienen. Er is niet medegedeeld dat hij beroep bij de Rechtbank kon instellen. Wat betreft de klachten over het niet aanmerken van verzoeker als een interne kandidaat stelt de gemeente zich op het standpunt dat de klachtenprocedure niet bedoeld is om langs een omweg alsnog inhoudelijk bezwaar te maken tegen besluiten. De gemeente heeft naar de mening van de Oo de verkeerde procedure toegepast door het 'bezwaar' als bezwaar in de zin van de Algemene wet bestuursrecht op te vatten en betrokkene vervolgens niet ontvankelijk te verklaren. Overigens is ook bij niet ontvankelijk verklaren ewen beroepsclausule nodig; een rechter dient desgewenst de redenen daarvoor te toetsen. Vervolgens wordt verzoeker in de klachtenprocedure voorgehouden dat een inhoudelijke beoordeling van zijn klacht niet meer aan de orde is. Hij kan de klachtenregeling niet gebruiken als alternatief voor een beroep op de rechter (wat hij volgens de gemeente niet heeft). Dit acht de Oo innerlijk tegenstrijdig. Oneigenlijk gebruik van een klachtenregeling is er naar de mening van de Oo alleen als er in principe een mogelijkheid voor bezwaar en beroep was, maar een klager daar geen beroep op heeft gedaan. Dus niet in dit geval. Overigens kan verzoeker inderdaad niet als interne sollicitant worden aangemerkt nu hij niet in dienst is van de gemeente. Oordeel: adequate klachtbehandeling: onbehoorlijk.
Lees hier het rapport