Verplichting tot verlening zorg?

Verzoeker klaagt erover dat, de gemeente niet voldoende moeite heeft gedaan om Carinova te overtuigen dat ze (wederom) zorg aan hem moeten bieden in de vorm van algemeen maatschappelijk werk. Ook vindt verzoeker dat de gemeente niet voldoende moeite heeft gedaan om door te vragen naar de redenen van weigering van zorg door Carinova. Toezeggingen om door te zullen vragen zijn door de gemeente niet nagekomen. De gemeente had naar de mening van verzoeker een bemiddelende rol moeten spelen tussen hem en Carinova. Tot slot vindt verzoeker dat de hem geboden alternatieven niet passend zijn. De Ombudscommissie stelt allereerst vast dat de gemeente geen bemoeienis heeft met de redenen van weigering van zorg. Er is sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en Carinova, maar hier staat niets in over het wel of niet verlenen van zorg aan een individueel persoon. Dit is een interne aangelegenheid van Carinova waar de instelling eigen beleid in heeft. Verzoeker geeft echter aan dat de gemeente meer haar best had moeten doen om Carinova er van te overtuigen (opnieuw) zorg te bieden, meer een bemiddelende rol had moeten spelen. De Ombudscommissie is hierover van oordeel dat de gemeente haar verantwoordelijkheden is nagekomen door in gesprekken met Carinova en met verzoeker te inventariseren wat er speelde. Bij brief van 3 februari 2010 reageert de gemeente met een schrijven waarin ze aangeeft dat de reden van weigering van zorg een aangelegenheid is van Carinova en niet van de gemeente. De Ombudscommissie onderschrijft dit standpunt van de gemeente. Het is de Ombudscommissie ook niet gebleken dat de gemeente toezeggingen heeft gedaan om bij Carinova nog verder door te vragen naar de redenen voor de weigering van de zorg. De gemeente heeft wel een plicht in het kader van de Wmo, namelijk het bieden van de eerder genoemde maatschappelijke zorg. In de brief van 3 februari 2010 geeft de gemeente aan dat ze ook een aantal alternatieven voor verzoeker heeft ge?nventariseerd. Deze alternatieven zijn MEE-Ijsseloevers, De Kern en InteraktContour. Onder andere met MEE-Ijsseloevers heeft de gemeente afgesproken dat er eventueel een huisbezoek bij verzoeker kan worden afgelegd als hij gebruik wil maken van hun diensten. De Ombudscommissie concludeert dan ook dat de gemeente niet alleen de situatie tussen verzoeker en Carinova heeft ge?nventariseerd, maar heeft ook aan haar zorgplicht heeft voldaan door geschikte alternatieven te regelen voor verzoeker voor maatschappelijk werk. De Ombudscommissie komt tot de conclusie dat de gemeente verzoeker voldoende heeft ge?nformeerd over de mogelijkheden voor zorg in het kader van de Wmo. Oordeel: De gedragingen van de gemeente zijn ten aanzien van de behoorlijkheidsnorm - informatieverstrekking: behoorlijk. Daarmee is de klacht van verzoeker ongegrond.
Lees hier het rapport