Wegbestemd, en nu.....deel II.

Door een bestemmingsplanwijziging moet het bedrijf van verzoeker weg van de huidige locatie en ergens anders gevestigd worden. Verzoeker klaagt er over dat het XL-park: - een concreet verzoek voor een andere locatie (bestaande uit delen grond van verschillende eigenaren in de gemeente Almelo, nabij het huidige bedrijf, locatie Hoeselderdijk/Breesegge) niet goed heeft neergelegd bij de gemeente waardoor er uiteindelijk door de gemeente naar een verkeerde locatie (in de gemeente Wierden) is geïnformeerd; - niet heeft voldaan aan de inspanningsverplichting om een andere locatie te vinden voor het bedrijf van verzoeker en niet voldoende heeft meegewerkt aan het onderzoeken van locaties die door verzoeker zijn aangedragen; - brieven niet heeft beantwoord en afspraken niet is nagekomen. Uit de klacht van verzoeker blijkt dat er bij hem onduidelijkheid bestaat tot wiens verantwoordelijkheid bepaalde taken behoren. Tijdens de gesprekken in het kader van de klachtafhandeling bij de Ombudscommissie blijkt dat bepaalde taken en gedane acties nog steeds onduidelijk zijn over en weer. De Ombudscommissie concludeert dat in dit proces er geen sprake is van een goede organisatie. Er is door het XL-park en de gemeente langs elkaar heen gewerkt. De Ombudscommissie concludeert ook dat deze onduidelijkheden wellicht hadden kunnen worden voorkomen als er één aanspreekpunt was geweest voor verzoeker, die zowel het contact met het XL-park als met de gemeente onderhield. Dit zou de dienstverlening aan de burger aanzienlijk verbeteren. Temeer nu het voor verzoeker niet duidelijk was, wat hij precies van het XL-park kon verwachten en wat van de gemeente. Gelet op het geen verzoeker aanvoert in zijn klacht en tijdens de hoorzittingen, blijkt dat er bij hem geen goede informatie aanwezig is over een aantal onderwerpen. Het betreft hier onder meer informatie over hoe het is gegaan met het verzoek om hervestiging aan de locatie Hoeselderdijk/Breesegge en informatie over het verzoek dat is gedaan aan de gemeente Wierden. Het hele proces hierom heen is verzoeker niet duidelijk geworden en de Ombudscommissie concludeert dan ook dat verzoeker hierover onvoldoende duidelijke informatie heeft gekregen. In de hele periode vanaf 2007 valt het de Ombudscommissie dat verzoeker meerdere keren moet aandringen op een antwoord op brieven, of het nakomen van afspraken. Het valt de de Ombudscommissie op dat verzoeker in de hele perode vanaf 2007 meerdere keren moet aandringen op een antwoord op brieven, of het nakomen van afspraken. De Ombudscommissie concludeert dat het XL-park niet voortvarend heeft gehandeld naar verzoeker toe. Hierbij merkt de Ombudscommissie op dat dit temeer steekt bij verzoeker omdat het gehele proces, vanaf juni 2007 tot heden zo lang heeft geduurd en nog niet is opgelost, terwijl het een situatie is waar verzoeker zelf niet om heeft gevraagd. De Ombudscommissie komt dan ook tot het volgende oordeel: De gedragingen van het XL-park zijn ten aanzien van de kernwaarden: I. Eerlijk en betrouwbaar - Goede organisatie: niet behoorlijk. II. Open en duidelijk - Goede informatieverstrekking: niet behoorlijk. III. Betrokken en oplossingsgericht - Voortvarendheid: niet behoorlijk, maar deels gecorrigeerd. IV. Klachtafhandeling: geen oordeel.

Lees hier het rapport