Klacht over uitlatingen gemeente tov de krant

Oldenzaal
2018 025

Varia

Behoorlijkheidsnormen: n.v.t.

Verzoeker klaagt onder meer over uitlatingen van de gemeente tegenover de krant en over de klachtbehandeling door een lid van het college.

De OO komt tot de conclusie, dat niet is na te gaan wat precies door de burgemeester is gezegd tegen de krant. Dat ligt immers niet vast. Wel constateert de OO, dat de gemeente blijkbaar geen aanleiding ziet om de krant om een rectificatie te vragen. De OO maakt uit het krantenartikel op, dat zowel verzoeker als de burgemeester zijn gevraagd naar de gang van zaken. In het artikel staan wat de OO betreft niet dusdanige uitspraken, dat de gemeente, door geen rectificatie aan de krant te vragen, onbehoorlijk heeft gehandeld. Voor wat betreft de klachtbehandeling concludeert de OO, dat mevrouw A., tevens lid van het college, volgens de Algemene wet bestuursrecht, de klacht over de burgemeester kon behandelen

De klacht is ongegrond.

 

 

 

 

Lees hier het rapport