Recht op inzage?

Privacy
Recht op inzage

Behoorlijkheidsnorm: Respecteren van grondrechten.

Verzoeker heeft verzocht om inzage in het dossier van zijn ex-partner, meer specifiek: hij wil de medische gegevens inzien in het dossier. De ex-partner heeft een bijstandsuitkering en verzoeker heeft een onderhoudsplicht opgelegd gekregen.
De gemeente heeft verzoeker geïnformeerd over het feit dat zijn ex-partner wegens medische redenen is ontheven van de arbeidsverplichting. Aan het verzoek om dossierinzage kan de gemeente niet tegemoetkomen, zo stelt ze in de klachtafhandelingsbrief. 

De ombudscommissie verwijst onder meer naar de brochure “Tien gouden regels voor verwerking van persoonsgegevens door de sociale dienst”, van het College bescherming persoonsgegevens. Uit deze brochure blijkt dat bij het inzageverzoek een zienswijze van de ex-partner gevraagd dient te worden. Indien deze tegen de inzage is, dient er een belangenafweging plaats te vinden. De eventuele afwijzing of toekenning is een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit. Hieruit blijkt dat er geen keuzevrijheid bestaat over de vorm van de afwijzing, het is een besluit. Alleen hierom al dient er een voor bezwaar vatbaar besluit te worden genomen op een inzageverzoek. 

De ombudscommissie concludeert dan ook dat de gemeente ten onrechte niet de zienswijze gevraagd heeft van de ex-partner van verzoeker over de inzage en geen voor bezwaar en beroep vatbaar besluit genomen. Nu er geen zienswijze is van de ex-partner van betrokkene, kan de ombudscommissie zelf geen antwoord geven op de vraag of er terecht geen inzage is verleend. Immers de ombudscommissie kan en mag de belangenafweging niet maken. De klacht is gedeeltelijk gegrond, omdat het verzoek tot inzage niet op de juiste wijze is afgehandeld. 

De volgende aanbeveling wordt gedaan:
De ombudscommissie geeft de gemeente in overweging bovenbedoelde procedure alsnog te volgen, waarna voor verzoeker de mogelijkheid ontstaat om in bezwaar en mogelijk ook in beroep te gaan tegen een eventueel afwijzend besluit.

 

Lees hier het rapport