Willekeur bij vaststellen WOZ-waarde?

De woning van verzoeker is identiek aan die van zijn buurman. Het verschil in WOZ-waarde 2007 tussen beide objecten is 5.000 euro. Met betrekking tot het jaar 2008 is het verschil 3.000 euro. Verzoeker stelt dat hij nooit een duidelijk antwoord heeft gekregen van de gemeente op zijn vraag naar het verschil in waardering. De gemeente heeft zich ervan afgemaakt door er steeds op te wijzen dat de modelmatige waardebepaling objectief is. Hij spreekt over arrogantie van de gemeente en over willekeur. De Ombudscommissie oordeelt dat er geen sprake is van willekeurig handelen. Willekeur is een handeling die duidt op een gril van het ogenblik (een grillige, onrechtmatige handeling). Als het gaat om de waardebepaling van woningen past de gemeente een modelmatige waardebepaling toe waarbij grote groepen woningen langs geautomatiseerde weg van een waarde worden voorzien. Dat is ook gebeurd ten aanzien van de woning van verzoeker. De omstandigheid dat er bij de waardebepaling onterecht criteria wel of niet zijn meegewogen, maakt niet dat de waardebepaling willekeurig heeft plaatsgevonden. Wel vindt de Ombudscommissie dat de gemeente weinig oog heeft gehad voor waar het verzoeker om te doen was, namelijk om uitgelegd te krijgen waarom twee identieke objecten verschillend beoordeeld kunnen worden. Pas nadat verzoeker zelf stukken heeft ingezien, werd hem duidelijk waar het verschil uit verklaard kon worden, namelijk uit het feit dat bij de buurman de carport niet is meegenomen. De Ombudscommissie vraagt zich af waarom de gemeente verzoeker tijdens het hoorgesprek geen uitleg heeft gegeven over het verschil in waardebeoordeling. De Ombudscommissie vindt de handelwijze van de gemeente niet getuigen van klantgerichtheid. Ook tijdens de hoorzitting was het de Ombudscommissie opgevallen dat de gemeente geen moeite deed om zich in te leven in het probleem van verzoeker en geen moeite deed om het ongenoegen bij verzoeker weg te nemen. De Ombudscommissie kan zich dan ook voorstellen dat verzoeker de handelwijze van de gemeente als arrogant heeft ervaren.
Lees hier het rapport