Geen toetsing na uitspraak rechter

Behoorlijkheidsnorm:fair play

 thema's: klachtbehandeling, toetsing dossier

 klacht deels gegrond, deels ongegrond

 Aan de OO is gevraagd een dossier objectief te toetsen. De OO kan niet voldoen aan deze vraag, aangezien in deze zaak door de rechtbank uitspraken zijn gedaan. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de OO niet bevoegd een onderzoek in te stellen naar gedragingen waarop de rechter toeziet. 

Wel is gekeken naar de wijze van klachtbehandeling door de gemeente. Een door de gemeente ontvangen e-mail is aangemerkt als klacht. Echter uit niets blijkt dat deze e-mail is behandeld als klacht in de zin van de Awb. De gemeente handelde hiermee strijd met de behoorlijkheidsnorm van fair play. Dit onderdeel van de klacht is gegrond. 

De OO geeft de gemeente en verzoekster wel in overweging om in het belang van de kinderen op korte termijn in gesprek te gaan over de wijze waarop de samenwerking op een goede manier vormgegeven kan worden.

 

 

Lees hier het rapport