een hoofdpijndossier

 

thema: handhaving en coulance
 behoorlijkheidsnormen: goede informatieverstrekking en redelijkheid 

klacht gegrond

Verzoeker vindt dat de gemeente rekening had moeten houden met de belangen van omwonenden door tijdig met hen in gesprek te gaan en de argumenten bij inspraak niet had mogen negeren. De procedure bij de Raad van State zou dan niet nodig zijn geweest. Verzoeker vindt dat hij door de houding van de gemeente onnodig veel kosten voor de advocaat heeft moeten maken.

De ombudscommissie is van oordeel dat de gemeente een eigen verantwoordelijkheid heeft tegenover individuele inwoners die schade claimen, los van het feit of deze claim gerechtvaardigd is. Achter een claim kan ongenoegen schuilgaan of zelfs een klacht. De vraag of sprake is van aansprakelijkheid is van andere orde dan de vraag of er redenen zijn om een burger te compenseren.

De klacht is deels gegrond wegens strijd met het vereiste van goede informatieverstrekking en gegrond wegens strijd met het vereiste van redelijkheid. De ombudscommissie doet de aanbeveling om het verzoek om coulance te heroverwegen.

Lees hier het rapport