Meerdere problemen met de gemeente

Verzoeker klaagt er over dat hij door consulenten van de afdeling Sociale Zaken anders wordt behandeld dan de andere cli?nten. Hij heeft het gevoel dat voor hem andere, strengere regels gelden. Dit handelen heeft voor hem veel gevolgen gehad. Hij heeft hierdoor ondermeer meerdere keren zijn huis moeten verlaten en schulden gemaakt. De Ombudscommissie concludeert dat in het onderzoek geen aanwijzingen naar voren zijn gekomen dat de gemeente partijdig heeft gehandeld ten opzichte van verzoeker en hem derhalve anders behandeld zou hebben dan andere cli?nten van Sociale Zaken. Voor wat betreft de aanvragen om bijstand verband houdend met de nieuwe woning wijst de Ombudscommissie er op dat indien een aanvraag wordt afgewezen het indienen van een bezwaarschrift de aangewezen weg is om dit inhoudelijk te laten toetsen. Dit geldt ook voor het, met behoud van uitkering, mogen werken als zelfstandige. Met betrekking tot het (te) lang duren van een aanvraagprocedure is er ook de weg van een bezwaarschrift, tegen het uitblijven van een beslissing op de aanvraag om een uitkering. De Ombudscommissie geeft verzoeker mee dat het wellicht goed is om bij al deze (juridische) problemen begeleiding en advies te zoeken. Met betrekking tot het verstrekken van goede informatie aan verzoeker constateert de Ombudscommissie het volgende. Verzoeker geeft aan dat hij op een bepaald moment dacht dat hij in de schuldenregeling zat, maar dat later bleek dat hij alleen maar in het budgetbeheer had gezeten. De Ombudscommissie heeft te weinig informatie over de aanvraag om een schuldenregeling om vast te kunnen stellen hoe het in het geval van verzoeker is gegaan. Wel merkt de Ombudscommissie op dat het bij verzoeker blijkbaar onduidelijk is hoe de procedure in zijn werk ging en wat er nu concreet was afgesproken. Op dit punt had derhalve aan verzoeker betere of meer informatie verstrekt kunnen worden. Verzoeker heeft op een bepaald moment zijn dossier opgevraagd dat hij nodig had voor de Belastingdienst. Hij geeft aan dat hij hier meerdere keren om heeft moeten vragen en uiteindelijk maar een deel heeft ontvangen. Tijdens de hoorzitting geeft de gemeente aan dat eerst is gekeken welke delen van het dossier voor verzoeker relevant waren en er uiteindelijk een groot deel naar hem is opgestuurd. Er is naar gekeken welke stukken voor verzoeker noodzakelijk zouden kunnen zijn om te hebben, omdat in principe kosten verbonden zijn aan het verstrekken van de kopie?n. De Ombudscommissie is van oordeel dat als verzoeker zijn gehele dossier wil hebben en aangeeft bereid te zijn daarvoor te betalen, het verder niet aan de gemeente is om daar een afweging in te maken. Verzoeker heeft recht op deze informatie en het is aan hem te bepalen of het noodzakelijke informatie betreft. Tot slot geeft verzoeker aan dat hij naar aanleiding van een afgewezen aanvraag om bijstand in de kosten van een nieuwe woning, zijn consulent gevraagd heeft om kopie?n van het betreffende beleid, om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en de afwijzingsgrond. Verzoeker geeft aan dat deze kopie?n niet verstrekt zijn. De gemeente geeft hierover aan dat verzoeker de betreffende regelgeving kan vinden op internet. De Ombudscommissie is van oordeel dat als verzoeker informatie vraagt over de mogelijkheden voor het verkrijgen van bijstand voor bijzondere kosten het klantvriendelijk is om het betreffende beleid in kopie aan verzoeker te verstrekken en hem niet alleen te verwijzen naar digitale regelgeving. Tot slot klaagt verzoeker erover dat er niet direct een nieuwe consulent is toegewezen toen het dreigde te escaleren. De gemeente geeft echter aan meteen na indiening van de klacht aan verzoeker een nieuwe consulent te hebben toegewezen. De Ombudscommissie ziet dit laatste bevestigd in de klachtafhandelingsbrief en is van oordeel dat de gemeente hier voortvarend en de-escalerend heeft gehandeld. De Ombudscommissie komt dan ook tot het volgende oordeel: De gedragingen van de gemeente zijn ten aanzien van de kernwaarden: I. Eerlijk en betrouwbaar a. Onpartijdigheid: zorgvuldig. II. Open en duidelijk a. Goede informatieverstrekking: niet zorgvuldig. III. Klachtafhandeling: zorgvuldig. Daarmee is de klacht van verzoeker deels gegrond
Lees hier het rapport