Vervolg na gegrondverklaren een klacht in verband met een huisbezoek door de sociale recherche.

Verzoekers worden geconfronteerd met een huisbezoek door de sociale recherche. Dit verloopt niet goed en zij dienen hierover een klacht in. Bij de klachtafhandeling komt de gemeente tot het oordeel dat de klacht gegrond is. Hierbij wordt door de gemeente opgemerkt: ?Er was onvoldoende afstemming tussen de verschillende teams met als gevolg dat de sociale recherche niet op de hoogte was van de melding over de relatie tussen verzoekers. Beiden hadden schriftelijk ge?nformeerd moeten worden toen bleek dat er niets onrechtmatigs werd geconstateerd. Daarbij had ook informatie over het informeel buurtonderzoek kunnen worden gegeven. Er worden excuses aangeboden voor de onrust die is veroorzaakt bij betrokkenen. Een huisbezoek is inderdaad een inbreuk op het priv?leven. Grote zorgvuldigheid is dan op zijn plaats. Het huisbezoek is door beide partijen zeer verschillend ervaren. De medewerkers hadden geen intentie tot respectloze en onzorgvuldige bejegening, maar waren ook niet in staat dit door houding en gedrag voldoende duidelijk te maken.? Verzoekers zijn het niet eens met het vervolg dat de gemeente geeft aan de gegrondverklaring van hun klacht. Er zijn excuses aangeboden; dit achten zij onvoldoende. Dit leidt uiteindelijk tot een gesprek met de wethouder. De Oo stelt het op prijs dat dit heeft plaatsgevonden. Echter geconstateerd wordt dat het vervolg daarvan niet goed is verlopen. Verzoekers verwachtten na dit gesprek nadere actie. De wethouder zou zich beraden over een vervolg op het gesprek dat zij had met verzoekers. Dit is door de wethouder opgevat als vervolgstappen richting de gemeentelijke organisatie. Verzoekers hebben daar een ander beeld bij gehad. Zij dachten meer in termen van immateri?le schadevergoeding. Er is vervolgens niet meer gecommuniceerd, noch over de stappen richting de gemeentelijke organisatie, noch over schadevergoeding. De onderzochte gedragingen zijn als het gaat om - de klachtbehandeling: zorgvuldig. - vervolg op de klachtbehandeling / voortvarendheid / actieve- en adequate informatieverstrekking: onzorgvuldig.
Lees hier het rapport