Ontevreden na gegrondverklaren zienswijzen van een derde; klachtbehandeling

In 2004 besluit de gemeente tot het aanwijzen van twee verplichte parkeervakken voor de woning van verzoeker. Vanuit het perceel van verzoeker wordt in juli 2006 een uitrit aangebracht naar de openbare weg. Hiervoor wordt ??n parkeervak verwijderd. De uitrit mag gezien vanuit de perceelsgrens 4 ? mtr. breed zijn. Verzoeker plaatst echter een hek, waarmee de totale breedte 6 mtr. wordt. Er blijft na de aanleg van de uitrit ??n parkeerplaats over, die is vergroot. Hierdoor ligt de parkeerplaats op een plek die deels voor het hek van verzoeker ligt. Verzoeker vraagt de gemeente ook het andere parkeervak te verwijderen en de verkeersmaatregel ongedaan te maken. In oktober 2008 besluit het college tot het voornemen het verkeersbesluit van 2004 ongedaan te maken. Dit voornemen wordt gepubliceerd en ligt ter inzage. Er worden door een derde zienswijzen ingebracht, die door het college gegrond worden verklaard. Het verzoek om de verkeersmaatregel ongedaan te maken wordt vervolgens geweigerd. Er volgt telefonisch contact tussen verzoeker en de behandelend ambtenaar. Verzoeker wordt meegedeeld dat naar aanleiding van de zienswijzen het standpunt bij de gemeente is gewijzigd. Hierbij wordt geen openheid gegeven over de ingebrachte zienswijzen. Verzoeker reageert ook schriftelijk. Hij stelt dat er toezeggingen waren, stelt dat er gebrek aan openheid is en dat hij heeft vernomen dat ?er andere subjectieve relaties zijn die een rol hebben gespeeld, waardoor er een ander advies uit is gekomen?. Verzoeker dient bezwaar in tegen het besluit tot weigeren. Ook dient hij een klacht in over de handelwijze van de ambtenaar. Verzoeker komt niet naar de hoorzitting die de gemeente houdt naar aanleiding van de klacht. Dit zonder zich af te melden of naderhand redenen voor het wegblijven te geven. De gemeente handelt de klacht vervolgens schriftelijk af en meldt daarbij niet dat de procedure bij de Oo kan worden voortgezet. Oordeel: - communicatie: niet zorgvuldig als het gaat om toezenden van klachteninformatie en het melden van de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Oo; voor het overige behoorlijk. Een voornemen tot een besluit kan door het indienen van zienswijzen veranderen. Van subjectiviteit hierbij is niet gebleken. - klachtbehandeling: niet zorgvuldig door geen herkansing te bieden voor een hoorzitting.
Lees hier het rapport