Informatie over de hoogte van de WOZ-waarde van woningen waar verzoekster geen eigenaar van is. Beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verzoekster wenst informatie over de WOZ-waarde van haar huurwoning en woningen in dezelfde straat die zijn verkocht. Nu zij geen eigenaar is wordt de gevraagde informatie niet verstrekt. De Wob is algemeen bekend als een wet waar burgers een beroep op kunnen doen als zij bepaalde informatie van de overheid willen ontvangen. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat verzoekster een beroep op deze wet doet. Maar er zijn uitzonderingen. De Wob is een algemene wet die betrekking heeft op alle overheidsgegevens. Daarnaast zijn er specifieke wetten die heel in het bijzonder regels geven voor bepaalde gegevens. Een dergelijke wet is de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De informatie kan dan ook met een beroep op deze wet worden geweigerd. De Oo constateert dat een duidelijker uitleg over de grondslag van de bevoegdheid om inzage in de gevraagde gegevens te weigeren, op zijn plaats was geweest. Er wordt in de reactie niet gerefereerd aan wettelijke bepalingen die het onmogelijk maken de gevraagde gegevens te verstrekken. Oordeel: Adequate informatieverstrekking: behoorlijk voor wat betreft de feitelijke weigering, niet zorgvuldig voor wat betreft de grondslag van de weigering.
Lees hier het rapport