een herhaalde klacht over overlast doordat een woonhuis in de buurt gebruikt wordt door een zorginstelling om psychiatrisch patienten onder te brengen

Het betreft een herhaalde klacht over overlast doordat een woonhuis in de buurt gebruikt wordt door een zorginstelling om psychiatrisch patienten onder te brengen. Verzoekster heeft verzocht om handhaving van het bestemmingsplan. Daarin krijgt zij haar zin, er volgt een last onder dwangsom, maar de gemeente geeft herhaalde malen aan de zorginstelling een verruiming van de periode waarin aan de last moet zijn voldaan. Tijdige klachtbehandeling. Verzoekster geeft aan dat zij op 3 april 2013 een klacht indiende bij de gemeente. Op 22 mei 2013 meldt de gemeente dat men er niet in slaagt de klacht af te handelen en dat er naar wordt gestreefd dit te doen voor 17 juli 2013. Uiteindelijk volgt de schriftelijke klachtafhandeling op 29 juli 2013. Op 16 augustus 2013 stuurt de gemeente een reactie in verband met de late beantwoording en worden hiervoor excuses aangeboden. De Oo stelt vast dat in geen van de aanwezige stukken wordt aangegeven waarom de klachtbehandeling bijna vier maanden moest duren. Beslissing op bezwaar. De Oo kan zich voorstellen dat bij verzoekster een zekere mate van urgentie aanwezig is nu zij al geruime tijd probeert het illegale gebruik te laten be?indigen en dat zij dan ook graag ziet dat er snel na de hoorzitting over haar bezwaar een beslissing wordt genomen. Er is over het bezwaar van verzoekster op 17 april 2013 een hoorzitting gehouden. De beslissing op bezwaar wordt vervolgens op 29 mei 2013 verzonden nadat het college van burgemeester en wethouders op 28 mei 2013 een besluit nam. Er van uit gaande dat er tussen hoorzitting en het formuleren van een advies meestal 2 ? 3 weken zit en dat daarna de vakafdeling een voorstel aan het college moet voorleggen en vervolgens het college een besluit neemt ? wat ook een aantal weken kost, is de Oo van mening dat er niet een apert lange tijd overheen gegaan is om tot een beslissing op bezwaar te komen. De Oo kan zich verder vinden in dat wat de gemeente hierover aan verzoekster meldt bij brief van 5 juli 2013. De achterdocht bij verzoekster is voorstelbaar, maar naar de mening van de Oo niet terecht. Illegaal gebruik. Inmiddels is er door de Stichting een eind gemaakt aan het gebruik van een woning als verblijf voor zorgverlening. Dit is pas afgerond na verloop van termijn waarop de Stichting gezien de last aan haar verplichtingen moest voldoen. Van de gemeente heeft de Oo vernomen dat er dan ook dwangsommen zijn verbeurd en dat deze zullen worden ge?nd. Idealiter is een dwangsom een middel dat aanzet tot nakomen van de last die is opgelegd bij het besluit tot handhaving en wordt aan de last voldaan voordat de termijn is verstreken waarop de dwangsom wordt verbeurd. De nadelen van het verbeuren van een dwangsom dienen voor de overtreder dusdanig ernstig te zijn dat men liever op tijd een eind maakt aan het illegaal gebruik.Kennelijk werkte het in het geval van de Stichting niet zo, wat te betreuren is. Het gaat dan wel om een keuze die de Stichting maakt, namelijk het niet tijdig voldoen aan de last en dan dwangsommen te verbeuren. Op dit punt valt de gemeente volgens de Oo niets te verwijten. Oordeel: Tijdige klachtbehandeling: niet zorgvuldig, klacht gegrond, zij het dat er correctie is geweest door het aanbieden van excuses. Beslissing op bezwaar: behoorlijk, klacht niet gegrond. Illegaal gebruik: de handelwijze van de gemeente na beslissing op bezwaar is behoorlijk, klacht niet gegrond.
Lees hier het rapport