handelen volgens de professionele richtlijnen leidt tot escalatie. Klacht gegrond.

Verzoekster begeleidde mevrouw X tijdens een gesprek met de gemeente Zwolle inzake de mogelijkheid van verhaal van bijstand bij de biologische vader van een door deze vader niet erkend kind van mevrouw X. Verzoekster vroeg tijdens het gesprek aan de behandelend ambtenaar op welke wetsartikelen de gemeente zich baseert om te vragen naar de naam van de biologische vader. Ook vroeg verzoekster aan het eind van het gesprek het reeds ondertekende gespreksverslag voor mevrouw X, wat werd geweigerd. Het is de ombudscommissie gebleken dat het gesprek tussen mevrouw X en de behandelend medewerker niet gevoerd kon worden volgens de gebruikelijke werkwijze met inbegrip van het geven van informatie aan mevrouw X. De behandelend ambtenaar kreeg vanwege de vragen van verzoekster argwaan en vroeg naar haar identiteit en of ook zij uitkeringsgerechtigde was. De situatie escaleerde. De onderzochte gedragingen van de gemeente zijn, getoetst aan het behoorlijkheidsvereiste van goede informatieverstrekking niet zorgvuldig, 1. omdat verzoekster tijdens het gesprek met de gemeente niet volledig werd ge?nformeerd over de regelgeving waarop de informatieplicht van mevrouw X is gebaseerd. Dit werd later gecorrigeerd. En 2. omdat de werkwijze van de gemeente kennelijk zo is dat niet direct na een gesprek een reeds ondertekend gespreksverslag aan betrokkene wordt meegegeven. De gedragingen van de gemeente zijn getoetst aan het behoorlijkheidsvereiste van professionaliteit niet zorgvuldig, omdat bij het vragen naar de identiteit en het zijn van uitkeringsgerechtigde weliswaar werd gehandeld volgens de professionele richtlijnen, maar dit gebeurde op een ongeschikt moment, waardoor de situatie escaleerde. De ombudscommissie deed twee aanbevelingen.
Lees hier het rapport