Een onderneming starten in het buitenland maakt begeleiding ingewikkelder

Verzoeker is een bedrijf gestart met gebruikmaking van de BBZ-regeling en begeleiding via het ROZ. Hij verkoopt tweedehands computers in Albani?. De klacht heeft betrekking op het volgens verzoeker tekortschieten van begeleiding en het niet voortzetten van de uitkering. Verzoeker is van mening dat door het uitblijven van goede coaching zijn bedrijf niet echt van de grond kon komen. Hij is er niet van overtuigd dat het achterwege blijven van contact met de mentor geen invloed heeft gehad op de verkoop. Door het stoppen van zijn uitkering is hij verder in de financi?le problemen geraakt. Verzoeker is van mening dat zijn bedrijf in deze tijden van recessie steun nodig heeft. De gemeente stelt dat het bedrijf van verzoeker niet levensvatbaar wordt geacht; meer contact zou niet tot een ander resultaat hebben geleid. Hoewel de Oo onderkent dat meer contact wellicht zijn waarde zou hebben gehad, moet worden vastgesteld dat er door verzoeker geen enkel gegeven is overgelegd dat de stelling onderbouwt dat zijn zaken anders zouden zijn gelopen bij meer contact. De Oo onderschrijft de stelling van verzoeker over de invloed op de verkoop derhalve niet. Verder is er voor de gemeente geen plicht in tijden van recessie bedrijven te steunen. In de klachtbehandeling bij de gemeente is aangegeven dat het indienen van een klacht er niet toe kan leiden dat alsnog een bezwaar behandeld wordt. De Oo sluit zich hierbij aan. Verzoeker meldt aanvullend in zijn klacht bij de Oo dat hij ook om informatie heeft gevraagd. Het gaat dan om informatie over een eventuele vervolgaanvraag voor een uitkering en over uitstel van betaling. Het is de Oo niet gebleken dat hier een antwoord op is gekomen. De Oo constateert dan ook dat verzoeker op deze punten niet actief en desgevraagd van adequate informatie is voorzien. Oordeel: - correcte bejegening, in de zin van dienstbaarheid: onzorgvuldig wat betreft de begeleiding in de periode januari ? april 2009. Door de gemeente erkend. Voor het overige zorgvuldig. - informatievoorziening: onzorgvuldig voor zo ver er geen antwoord is gekomen op het verzoek om informatie over een uitkering; uitstel van betaling. Voor het overige zorgvuldig.
Lees hier het rapport