Betrekken van bewoners bij het realiseren van speelvoorzieningen.

Het gaat om een plan waarbij een groot aantal speelvoorzieningen in de gemeente worden opgeknapt, aangevuld of verbeterd. Ook in de straat van verzoeker. Deze stelt dat de gemeente eenzijdig oplossingen presenteert, terwijl zij aangeeft met bewoners in gesprek te willen. Hij acht de informatievoorziening onvoldoende, met name omdat de brief van het college met het besluit over de speelvoorzieningen in de straat waar verzoeker woont niet is bezorgd. Dit heeft er toe geleid dat pas in een laat stadium, toen de gemeente met uitvoering van de werkzaamheden begon, is ontdekt wat de plannen voor dit speelterrein inhielden. Verder is verzoeker van mening dat de gemeente de plaatsing van de speelvoorzieningen vertraagt door vast te houden aan valzand. Er zou gekozen moeten worden voor een andere oplossing, zoals rubber tegels onder de speelvoorzieningen. De gemeente handelt willekeurig door elders wel rubber tegels aan te leggen. Van willekeur in de zin van bejegening is de Overijsselse Ombudsman niet gebleken. Op dit punt is de klacht ongegrond. Als het gaat om het gebruik van valzand is er sprake van eigen beleidsvrije ruimte van de gemeente en is de Ombudscommissie niet bevoegd. Wat betreft communicatie/informatie oordeelt de Overijsselse Ombudsman dat er sprake is van onzorgvuldigheid voor wat betreft het niet bezorgen van het besluit in de straat van verzoeker; voor het overige handelde de gemeente behoorlijk. De Overijsselse Ombudsman doet de aanbeveling aandacht te geven aan het bezorgsysteem. Wat betreft de voortvarendheid : door de onzorgvuldigheid op het punt van informeren van het besluit is er vertraging ontstaan. Los daarvan is de klacht op het punt van voortvarendheid ongegrond.
Lees hier het rapport