Tijdig en goed informeren, zodat de burger weet waar het om gaat

Volgens verzoekster blijft de gemeente in gebreke als het gaat om (tijdig) verstrekken van informatie waarom wordt verzocht; bij publicatie van de bouwvergunning die wordt verleend aan een supermarkt/slagerijbedrijf wordt foute informatie gegeven; meldingen worden genegeerd; er is geen goede en tijdige klachtafhandeling geweest. Aangegeven wordt dat de bouwaanvraag destijds in de vakantieperiode is gepubliceerd. Het Hengelose Weekblad wordt niet of onregelmatig bezorgd in de wijk. Verder stond er in de publicatie alleen dat er een bouwaanvraag was voor een bedrijfspand. Er werd niets aangegeven over welk bedrijf er zou komen. Dit doet de gemeente wel bij andere bedrijfsmatige bouwaanvragen in een woonwijk. Bovendien had er gesproken moeten worden over een bouwaanvraag met ontheffing. Door deze foute informatie is men er in de buurt van uit gegaan dat er niets bijzonders aan de hand was; er zijn wel meer bedrijven in deze wijk. Toen ontdekt werd wat er echt gaande was, was men te laat met het bezwaar. De gemeente heeft het echter niet in de hand wanneer er een publicatie komt; dat hangt af van het tijdstip van de aanvraag en zo kan dat ook gebeuren in een vakantieperiode. Op verzoek van de Oo is nagegaan hoe de gemeente omgaat met het vermelden van de aard van het bedrijf bij publicatie van een bouwaanvraag. Daaruit blijkt dat de aanvraag bepalend is voor de publicatie. Wat daarin is vermeld wordt overgenomen. Dit is de gebruikelijke werkwijze en hiervan is door de gemeente niet afgeweken in dit geval. Verzoekster klaagt er over dat ze heel veel moeite heeft moeten doen om een beeld te krijgen van de geldende regels en de toepassing daarvan in dit geval. In het verleden zijn bouwaanvragen waarbij men buiten rooilijnen kwam geweigerd en in dit geval mag het wel. Met het toestaan van dit bedrijf is er voor de buurt veel parkeeroverlast ontstaan. Daar doet de gemeente niets aan. Oordeel Informatieverstrekking: de Oo oordeelt dat de informatie van de zijde van de gemeente behoorlijk is geweest. Wel had de gemeente voortvarender kunnen handelen. Klachtbehandeling: De Oo oordeelt dat de behandeling van de klacht onzorgvuldig is geweest op het punt van de afhandelingstermijn. De gemeente heeft dit erkend en excuses aangeboden. Verder is de Oo van oordeel dat de klachtafhandeling op het punt van klachten over parkeeroverlast niet behoorlijk is geweest.
Lees hier het rapport