Is de sloot echt wel schoon; hoe kom je daar achter?

Verzoeker is bezorgd over eventuele vervuiling van een sloot bij hem in de omgeving. Hij heeft in het verleden gevraagd de zaak te onderzoeken. De gemeente is eigenaresse van de sloot en heeft naar aanleiding van een melding in 2009 actie ondernomen en de sloot met een kolkenzuiger gereinigd. Verzoeker is van mening dat de gemeente niet door controle ter plaatse kan vaststellen dat er geen verontreiniging meer is. Daar moet een analyserapport aan ten grondslag liggen. De Oo constateert dat verzoeker steeds zelf actie moet ondernemen om te weten te komen of de sloot voldoende is gereinigd. De gemeente verwijst in dit verband naar het waterschap. Uiteindelijk ontvangt verzoeker een overzicht van de analyse naar metalen, PAK?s, PCB?s en minerale olie. Daaruit zou blijken dat er geen ernstige vervuiling (meer) is die zou moeten worden aangepakt. Dat deze conclusie getrokken moet worden blijkt echter niet uit het overzicht of een toelichting daarbij. Verzoeker moet zelf weer actie ondernemen om dit te weten te komen. De Oo constateert dat hier geen sprake is van actieve en adequate informatievoorziening. Dat het reinigen van de sloot langer dan een jaar geleden plaatsvond doet hier naar de mening van de Oo niet aan af. In het kader van de externe klachtbehandeling beoordeelt de Oo in individuele klachtprocedures (ambtshalve) of en in hoeverre de interne klachtbehandeling heeft voldaan aan de vereisten van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij beoordeelt de Oo onder meer of het bestuursorgaan de klacht heeft herkend en ervoor zorg heeft gedragen dat de interne klachtprocedure is gevolgd. Verzoeker heeft er mee ingestemd de klachtbehandeling bij de gemeente op te schorten totdat het waterschap op het bezwaar van verzoeker zou hebben beslist. De Oo heeft hier begrip voor als dit betekent dat hiermee dubbel werk wordt voorkomen. Wel mag verzoeker dan verwachten dat, als de procedure bij het waterschap afgerond is, er ook bij de gemeente een afronding van de klachtenprocedure plaatsvindt. Er was immers sprake van opschorting wat meebrengt dat er na afloop nog iets dient te gebeuren, al was het maar een constatering dat er voor de gemeente geen rol meer is. Een (schriftelijke) afronding heeft echter niet plaatsgevonden. Oordeel Actieve en adequate informatie: niet zorgvuldig Klachtbehandeling: niet behoorlijk
Lees hier het rapport