Schijn van willekeur

Thema: klachtbehandeling

Behoorlijkheidsnorm: goede informatieverstrekking

Klacht ten dele gegrond.


Verzoekster klaagt over willekeur en ongelijke behandeling bij verkoop van de parkeergronden, omdat één bewoner parkeergrond vrij op naam kon kopen en ook twee jaar eerder dan verzoekster. De gemeente legt uit dat het hier gaat om grond die indertijd per abuis als snippergroen is verkocht. De ombudscommissie deed onderzoek naar de gang van zaken en oordeelt dat volgens vaste jurisprudentie het gelijkheidsbeginsel niet zover strekt dat een gemaakte fout moet worden herhaald bij verzoekster en andere gegadigden. Wel wekt het volgens de ombudscommissie verbazing, dat, gelet op de locatie, iets dergelijks kon gebeuren.Het is echter aan de gemeente om dergelijke fouten voor de toekomst te voorkomen.

 Op basis van haar onderzoek naar de gang van zaken concludeert de ombudscommissie evenwel dat de gemeente gedurende de voorbereiding tot verkoop in 2018 niet heeft gehandeld conform de behoorlijkheidsnorm van goede informatieverstrekking: onduidelijk is hoe de informatieverstrekking over het lopende besluitvormingsproces in 2018 aan geïnteresseerde eigenaren is verlopen; in ieder geval kreeg verzoekster deze informatie niet; die kreeg zij pas telefonisch nadat zij in januari 2019 een klacht had ingediend over de ontvangen rekening voor de huur van 2019.

Verder concludeert de ombudscommissie dat de gemeente bij de afhandeling van de klacht over willekeur en ongelijke behandeling eveneens niet heeft gehandeld conform de behoorlijkheidsnorm van goede informatieverstrekking: de gemeente gaf niet de informatie waarom verzoekster vroeg en de wel gegeven informatie was niet geheel ondubbelzinnig. Dit leidde ertoe dat de gemeente verzoeksters vermoeden van willekeur en ongelijke behandeling niet kon wegnemen.

 

 

 

Lees hier het rapport