ondeugdelijke motivering bij afzien van klachtbehandeling

Thema: klachtbehandeling

Behoorlijkheidsnorm: professionaliteit

Klacht ten dele gegrond. Aanbeveling.

Verzoekster diende bij de gemeente een klacht in over een handhavingsbezoek met betrekking tot verzoeksters woonomstandigheden.

De gemeente wilde de klacht niet behandelen en motiveert dit met de woorden “Het belang van u als klager en het gewicht van de gedragingen vinden wij onvoldoende om uw klachten in behandeling te nemen. De onderhavige klachten behandelen levert een te zware belasting op voor onze ambtelijke capaciteit, want het behandelen van de onderhavige klachten kan en zal naar onze mening niet bijdragen aan het herstel van uw vertrouwen in het handelen van de gemeente Oldebroek. Dit ook gezien het omvangrijke aantal klachten dat u bij ons indient.”

De OO heeft onderzocht of de gemeente zich bij de voorliggende klacht in redelijkheid op het standpunt kon stellen van klachtbehandeling af te zien. Uit dat onderzoek bleek dat de gemeente, evenals dit gebeurde bij eerdere klachten van verzoekster, de inhoud van de klacht niet heeft meegewogen bij haar beslissing om van klachtbehandeling af te zien. De OO oordeelt dat de gemeente door dit nalaten niet deugdelijk heeft gemotiveerd waarom zij van klachtbehandeling afziet. Gelet op het ingenomen standpunt van de gemeente over klachtbehandeling, zag de OO geen aanleiding om de onderhavige klacht voor eerste behandeling terug te verwijzen naar de gemeente en gaf op basis van verkregen informatie een oordeel over de klacht over het handhavingsbezoek.

De OO vindt dat de gemeente niet zonder geldige reden een adrescontrole uitvoerde en daartoe een handhavingsbezoek aflegde. De OO is van oordeel dat de gemeente haar bevoegdheid niet te buiten is gegaan.

 De klacht is gegrond wat betreft de klachtbehandeling en ongegrond wat betreft het handhavingsbezoek.

 De OO doet de gemeente de aanbeveling om haar zienswijze over de bevoegdheid om klachten buiten behandeling te stellen te herzien in het licht van dit rapport en van de rapporten van de Nationale ombudsman (2017/113: Grenzen aan het klachtrecht en 2018/005: Ombudsvisie op professionele klachtbehandeling).

 

 

 

Lees hier het rapport