Toegezegde subsidie?

Verzoeker is van mening dat bepaalde toezeggingen aan de stichting niet zijn nagekomen door de gemeente. Het gaat hierbij om de toezegging dat: - de stichting gedurende 3 jaar subsidie in de kosten van de huur zou ontvangen, met ingang van 2008; - en dat de subsidie met terugwerkende kracht, te weten vanaf mei 2008, zou worden toegekend. Tevens klaagt verzoeker erover dat de administratieve afhandeling bij de gemeente niet zorgvuldig heeft plaatsgevonden. Tot slot klaagt verzoeker erover dat de heer S. zich negatief heeft uitgelaten over hem en de stichting. De Ombudscommissie is van oordeel dat het op de weg van verzoeker had gelegen om bezwaar te maken met betrekking tot de ingangsdatum nu deze is gesteld op oktober 2008, terwijl verzoeker de aanvraag heeft ingediend in mei 2008. De Ombudscommissie heeft echter uit de stukken en de verklaringen niet kunnen concluderen dat de gemeente heeft toegezegd, of de indruk heeft gewekt dat de subsidie zou worden toegekend per mei 2008. Met betrekking tot de duur van de subsidie is de Ombudscommissie van oordeel dat nu niet meer kan worden nagaan wat er mondeling is toegezegd, maar dat in de beschikking duidelijk wordt vermeld dat er een intentie is voor verlening van subsidie voor de duur van drie jaar. De subsidie wordt echter per jaar toegekend. De Ombudscommissie is dan ook van oordeel dat geen sprake is van toezeggingen voor subsidie voor de duur van drie jaar, er is alleen sprake van een intentie. Voor wat betreft de administratieve nauwkeurigheid is de Ombudscommissie van oordeel dat uit de stukken en de verklaringen is gebleken dat in ieder geval ??n brief, te weten de verantwoording over 2008, opgestuurd door de stichting, is kwijtgeraakt bij de gemeente. Een brief van de advocaat van de stichting zou drie weken lang spoorloos zijn geweest en daarna alsnog aangekomen zijn bij de juiste persoon. Verzoeker geeft in zijn reactie op het rapport van bevindingen aan dat er nog meer stukken zijn kwijtgeraakt. Het is voor de Ombudscommissie achteraf niet na te gaan hoeveel brieven er niet zijn aangekomen, maar nu er in ieder geval sprake is van ??n brief die niet is aangekomen en ??n brief die gedurende drie weken is kwijtgeraakt is de Ombudscommissie van oordeel dat er niet altijd even secuur wordt omgegaan met de post door de gemeente. Met betrekking tot de klacht inzake correcte bejegening is de Ombudscommissie van oordeel dat niet gebleken is dat de heer S. rancuneus zou zijn en zich negatief zou uitdrukken over de stichting. Als laatste is de Ombudscommissie voor wat betreft de klachtafhandeling van oordeel dat uit de stukken en de verklaringen tijdens de hoorzitting is gebleken dat bij de aanvraag en bij de afhandeling van de klacht niet goed is doorgevraagd naar de datum dat de stichting in het verleden is gestart met haar activiteiten. Hierdoor is niet bekend geworden dat de stichting al vanaf 2007 actief is. Mede hierdoor is het misverstand ontstaan dat de stichting pas in oktober 2008 oefenruimtes zou verhuren terwijl de stichting dit al langere tijd deed. Oordeel: De gedragingen van de gemeente zijn ten aanzien van de behoorlijkheidnormen: - Opgewekt vertrouwen: behoorlijk; - Administratieve nauwkeurigheid: onzorgvuldig; - Correcte bejegening behoorlijk. Daarmee is de klacht in hoofdzaak ongegrond. - Klachtafhandeling: onzorgvuldig.
Lees hier het rapport