herplaatsing of ontslag en reïntegratie?

Verzoeker klaagt over de werkwijze van de gemeente. Volgens verzoekers negeerde de gemeente zijn ziekteproces, waardoor hij niet goed kon functioneren. De gemeente kwam afspraken en beloftes niet na en benadeelde verzoeker in zijn rechten. Verzoeker verwijt de gemeente dat zij zich onvoldoende kweet van haar zorgplicht jegens hem. De ombudscommissie overweegt dat uit het onderzoek met name naar voren komt dat over en weer soms gebrekkig werd gecommuniceerd en dat de kwestie nogal wat tijd in beslag nam. Gelet op het geheel van feiten en omstandigheden, kan redelijkerwijs echter niet kan worden gezegd dat de gemeente niet zorgvuldig omging met (de rechten van) verzoeker toen bleek dat verzoeker niet in voldoende mate voldeed aan de bij zijn functie passende werkzaamheden. Dat er sprake was van ziekte bleek niet uit het onderzoek. Wat opviel is dat verzoeker de indruk geeft het aanvankelijk voorgestelde herplaatsingstraject bewust of onbewust te traineren, vermoedelijk door de vrees voor ontslag. De gemeente had er daarom beter aan gedaan om vanaf het begin de kwestie voortvarend en doortastend aan te pakken en om schriftelijk concreet en duidelijk te zijn. De gemeente had verzoeker er schriftelijk op moeten wijzen dat de regelgeving zou wijzigen. Ombudscommissie oordeelt dat de gedragingen van de gemeente ten aanzien van de vereisten van behoorlijkheid voortvarendheid en informatieverstrekking niet zorgvuldig zijn. In zoverre is de klacht gegrond.

Lees hier het rapport