Betalingscapaciteit (wijze berekening netto huur) in het kader van mogelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen. Behoorlijk handelen door de gemeente waar het betreft de informatieverstrekking over de huurkosten.

Verzoekster beklaagt zich erover dat de gemeente bij de berekening in het kader van kwijtschelding niet de volledige huurkosten meeneemt maar de ?normhuur?in mindering brengt. Feitelijk betekent dit dat de gemeente niet het bedrag neemt dat verzoekster de facto aan huur overmaakt, maar de kale huur die ze van de belastingdienst ?opkrijgt?. Daar heeft reeds een correctie plaatsgevonden voor in de huur begrepen zaken die op grond van de van toepassing zijnde wettelijke regeling niet meegenomen mogen worden. De huurnorm is een wettelijk verplicht bedrag dat geacht wordt door iedereen betaald te kunnen worden. De Ombudscommissie heeft geconstateerd dat in het geval van verzoekster de wijze van berekening van de netto huur in overeenstemming is met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Over het feit dat in deze berekening niet de volledige huurkosten worden meegenomen, kan de Ombudscommissie geen oordeel geven omdat ook de Commissie de inhoud van wet- en regelgeving als een gegeven moet beschouwen. Wat de Commissie wel heeft onderzocht is of de informatieverstrekking over de berekeningswijze adequaat en toereikend is geweest. De conclusie is dat de gemeente in de desbetreffende brief meer informatie over de netto huur had moeten geven. Reden waarom de Commissie in die zin een aanbeveling doet. De Ombudscommissie is verder van oordeel dat de gemeente over het geheel genomen verzoekster toereikend heeft ge?nformeerd aangezien de gemeente verzoekster telefonisch aanvullend heeft ge?nformeerd en ook in het antwoord op de klacht nader op de kwestie van de huurkosten is ingegaan. De Ombudscommissie beveelt de gemeente aan om in het kader van de berekening van de betalingscapaciteit inzake mogelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen, schriftelijk meer uitleg te verschaffen over de wijze van berekening van de netto huur.
Lees hier het rapport