Bejegening door de taxateur bij huisbezoek vanwege onderzoek naar de WOZ-waarde van de woning.

Verzoeker acht het gedrag en handelen van de taxateur die namens de gemeente optreedt bij de behandeling van bezwaar en beroep dat verzoeker instelt tegen de vaststelling van de WOZ-waarde van zijn woning, onzorgvuldig en nodeloos kwetsend. Verder is aan de orde de wijze van klachtbehandeling door de gemeente; verzoeker verneemt niets en het duurt lang. De Oo is van mening dat de gemeente, door te verwijzen naar het feit dat de taxateur niet in haar dienst is en te concluderen dat het klaagschrift niet ontvankelijk is, een te beperkte opvatting hanteert van het begrip ?onder verantwoordelijkheid van? in artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht. De Oo acht de klacht ontvankelijk. De Oo stelt vast dat de opvattingen van verzoeker en van de taxateur over de gang van zaken en bejegening ten tijde van het huisbezoek en bij de behandeling van het beroep bij de Rechtbank diametraal tegenover elkaar staan. Uitsluitsel is dan ook niet te geven. Wel is de Oo van mening dat het niet aan de orde is om zonder vooraankondiging bij een woning langs te gaan. Los van de klacht van verzoeker kan namelijk vastgesteld worden dat een taxateur in dit soort zaken per definitie inbreuk maakt op de privacy van mensen, ook al kan dat niet anders, wil men tot een onderbouwd advies komen. De inbreuk wordt niet acceptabel als er geen aankondiging van is. Verder is de Oo van mening dat de gemeente min of meer ?op twee gedachten hinkt? door, ook al acht men de klacht niet ontvankelijk en zou deze dus buiten behandeling moeten blijven, vervolgens toch gegevens op te vragen bij de Rechtbank en hierover mededelingen te doen in de klachtafhandelingsbrief. Dan is het aan de orde in het kader van ?hoor en wederhoor? hierover ook verzoeker naar zijn mening te vragen. De Oo acht het niet correct dat dit achterwege is gebleven nu de gemeente wel op de inhoud is ingegaan. Tot slot stelt de Oo vast dat de klachtafhandeling te lang heeft geduurd. De hiervoor aangevoerde redenen overtuigen niet. Wel is het te prijzen dat verzoeker een en ander na de klachtafhandeling heeft kunnen bespreken met de burgemeester. Oordeel Fatsoenlijke bejegening: geen oordeel mogelijk. Klachtbehandeling: niet zorgvuldig
Lees hier het rapport